Interpelace na ministra kultury ve věci havarijního stavu železničního mostu pod Vyšehradem

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci havarijního stavu železničního mostu pod Vyšehradem.

V roce 2004 byl prohlášen za nemovitou kulturní památku soubor železničních mostů na trati Praha hl. n. – Praha Smíchov pod Vyšehradem. Již v době prohlášení za památku tehdejší vlastník (ČD, a. s.) namítal, že most musí především splňovat náročné podmínky pro bezpečné provozování železnice. Prohlášení tak zatížené dopravní stavby, navíc s omezenou životností, za památku je a bylo diskutabilní.

Nyní je ocelová část památky nad Vltavou v havarijním stavu. Byla vyrobena z oceli, která neodpovídá dnešním normám ani dnešnímu zatížení. Vlaky po něm jezdí se sníženou rychlostí na 40 km/h.

Z posudku, který si nechal současný vlastník (SŽDC, s. o.) vypracovat, vyplývá, že konstrukční prvky mostu jsou na hranici životnosti a v mnohých případech i za touto hranicí. Diagnostikovány jsou neopravitelné poruchy a oslabení především v ocelové konstrukci mostu, ale i ve spodní stavbě pilířů v korytě řeky.

Nutná je urychlená výměna min. 63 % ocelových prvků, ale ze zkušeností s podobnými realizacemi lze předpokládat, že během opravy by došlo k výraznému navýšení prvků nutných k výměně. Toto řešení, které požadují zástupci památkové péče, by znamenalo rekonstrukci trvající min. 4 roky s omezením dopravy, neúměrné finanční náklady, prodloužení životnosti mostu pouze o 30 let bez možnosti zkapacitnění železniční trati.  Předpokládám, že zmíněný posudek je Vám na ministerstvu k dispozici, a tak se můžete přesvědčit sám.

V daném případě dochází ke střetu památkového zájmu s neméně důležitým veřejným zájmem na fungující a bezpečné dopravě, která podmiňuje rozvoj hlavního města Prahy zakotvený v řadě zásadních dokumentů.

Na základě výše uvedených závěrů posudku zadalo SŽDC zpracování architektonicko-technické studie, která řeší sanaci spodní stavby mostu a výměnu všech nosných ocelových konstrukcí za nové a zároveň ctí zachování vzhledu a členění mostu. Nový návrh mostu je zatím řešen jako tvarová obdoba stávajícího. Konstrukce je však z důvodu dnešních nároků na prostorovou průchodnost mostní konstrukce, umístění trakčního vedení atd. mírně zvětšena. Jedna z možností počítá s potřebným zkapacitněním přidáním 3. koleje, jako je tomu na obou předmostích, i když to naráží na odpor ochránců památky.

Toto řešení ale vyžaduje zrušení rozhodnutí o prohlášení památky souboru železničních mostů na trati Praha hl. n. – Praha Smíchov, o které požádal vlastník mostu SŽDC dne 6. 9. 2018 Ministerstvo kultury.

Mám obavu, že na základě delších sporů ohledně památkově chráněného železničního mostu bude muset zanedlouho mezinárodní trať ve směru od Berouna končit na nádraží Smíchov a most se stane pouhým artefaktem.

Již 4. volební období jsem starostkou městské části Praha 2, která má na svém území 3 soubory národních kulturních památek a 128 dalších nemovitých kulturních památek. U některých z nich je vlastnictví Statutem hl. m. Prahy svěřeno městské části a za kvalitní péči byla naše městská část několikrát oceněna. Tím Vám chci naznačit, že bych neměla být chápána a vnímána jako nepřítel památkové péče, když opak je pravdou. Musím ale konstatovat, že v případě daného železničního mostu u mě, a to i s ohledem na několik nedávných havárií mostů, převažuje zájem na bezpečné kvalitní dopravě a smysluplném rozvoji městské části i celého hlavního města. Ráda bych, abyste dále uvedené dotazy chápal především jako apel a nikoli jen jako politický souboj. Tuto interpelaci zároveň posílám na vědomí ministrovi dopravy D. Ťokovi.

Dovolte, abych se na Vás v této souvislosti obrátila s následujícími dotazy:

  1. Je vhodné čistě inženýrské ocelové dopravní stavby s omezenou životností způsobenou průhyby a únavou materiálu a jejichž smysl je čistě dopravní prohlašovat za památku?
  2. Má smysl při případném nevyhovění žádosti SŽDC a provedení repliky mostu považovat zmíněný most ještě za památku?
  3. Doporučíte přestěhování památky nebo její části ve smyslu památkového zákona na jiné místo s méně náročným využitím např. pro pěší a cyklisty?
  4. Jak se postavíte k návrhu na zrušení rozhodnutí prohlášení souboru železničních mostů na železniční trati Praha hl. n. – Praha Smíchov za kulturní památku?
  5. Neměl by ministr kultury ve všech obdobných případech při prohlašování za památku věc projednat s dalšími ministry, hájícími další neméně důležité veřejné zájmy, jako je bezpečnost dopravy, rozvoj území či bezpečnost státu?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA KULTURY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE