Interpelace na ministra obrany ve věci osobní obranné zbraně pro Vojenskou policii

Vážený pane ministře,

zaznamenala jsem vypsání zakázky s názvem „Osobní obranná zbraň PDW 4,6 x 30 mm“ sp. zn. SpMO 28224/2021-1350/5 v nadlimitním režimu formou jednacího řízení s uveřejněním. Cílem je pořídit zbraně PDW ráže 4,6 x 30 mm zbraňového systému HECKLER & KOCH MP7A2 4,6 x 30 PDW včetně příslušenství.

V odůvodnění požadavku na konkrétní výrobek je v zadávací dokumentaci mj. uvedeno:

„Zbraňový systém je určen pro rozšíření a nahrazení stávající výzbroje Vojenské policie (dále jen „VP“). Konkrétní zbraňový systém HECKLER & KOCH MP7A2 4,6x30 PDW (dále jen HK MP7A2) včetně specifikovaného příslušenství ke zbrani byl vybrán jak z důvodů technické slučitelnosti a kompatibility s již pořízeným majetkem VP, ale zejména z důvodu kompatibility s výzbrojí příslušníků Policie České republiky (dále jen „PČR“) při společném plnění úkolů a nasazení, a to jak při běžném výkonu služby, tak především při řešení mimořádných a krizových situací v rámci podpory IZS. Příslušníci PČR jsou tímto zbraňovým systémem dlouhodobě standardně vyzbrojeni. I z tohoto důvodu je tedy nezbytné zajištění potřebné technické slučitelnosti a kompatibility ve výzbroji pro efektivní spolupráci s PČR. S ohledem na společné plnění úkolů, výcvik a všestrannou spolupráci složek VP a PČR bude dosaženo celkového zvýšení nasaditelnosti jednotek VP.

Výše uvedený zbraňový systém byl odsouhlasen Radou rozvoje VP na základě doporučení určené pracovní skupiny v rámci VP v souladu s ministrem obrany schválenou Dlouhodobou vizí VP 2030 a Koncepcí rozvoje VP 2017-2025. Dlouhodobým záměrem VP je ujednocení druhové roztříštěnosti doposud používaných zbraní podobného typu (sic!) u VP a tím zefektivnění přípravy a výcviku a zjednodušení logistického zabezpečení příslušníků VP. Vybraný zbraňový systém s příslušenstvím splňuje vlastnosti požadované konečnými uživateli v přímém policejním výkonu a bude moci být používán příslušníky VP při plnění všech stanovených úkolů na území ČR i zahraničních operacích.

Pořízením tohoto zbraňového systému bude dosaženo rozšíření policejních schopností výkonných jednotek VP, zvýšení bezpečnosti zasahujících policistů realizujících policejní zákrok v rizikových situacích (zadržení nebezpečného pachatele), zvýšení schopnosti ochrany objektů důležitých pro obranu státu a poskytování osobní ochrany MO a jím určených osob.“

Cituji celou předmětnou pasáž ze zadávací dokumentace, protože ve mně vyvolalo odůvodnění zakázky řadu otázek. Konkrétně by mě zajímalo:

  1. Hlavním důvodem pořízení je uváděna kompatibilita s výzbrojí příslušníků Policie ČR, a tedy lepší součinnost při nasazování VP. Kolik měli příslušníci Vojenské policie během Vašeho působení ve funkci společných nasazení se zásahovými jednotkami PČR či jednotkou URNA?
  2. Předchozí otázku kladu proto, že podle mých informací jsou zbraněmi MP7 vyzbrojeni příslušníci zásahových jednotek PČR, URNA a poté některé prvosledové jednotky policie Jihomoravského kraje. Jinde se používají i MP5 a mají na ně být přezbrojeni i policisté v Jihomoravském kraji. Byl jste o těchto skutečnostech informován? Souhlasíte s tím, že pokud PČR ustupuje od používání MP7, nákup těchto zbraní pro VP určitě nezvýší kompatibilitu s PČR?
  3. Zakázka má probíhat v souladu se schválenými koncepčními materiály VP. V nich je uvedeno, že dojde ke sjednocení ručních zbraní na výrobky společnosti HECKLER & KOCH? Na základě jakých informací a podkladů toto rozhodnutí padlo? Jaké produkty byly porovnávány a s jakým výsledkem?
  4. Pokud výše uvedené není součástí oněch dokumentů, na základě čeho bylo tedy rozhodnuto o sjednocení na produkty společnosti HECKLER & KOCH? Žádám o zaslání předmětných materiálů.
  5. Žádám Vás i o poskytnutí obou zmiňovaných dokumentů, tedy Dlouhodobé vize VP 2030 a Koncepce rozvoje VP 2017-2025.
  6. V dokumentu se uvádí, že pořízení těchto konkrétních zbraní zvýší bezpečnost zasahujících příslušníků VP, schopnost ochrany objektů důležitých pro obranu státu i osobní ochranu ministra. S obdobnými zbraněmi jiných výrobců se tohoto dosáhnout nedá? Konkrétně proč?
  7. V odůvodnění se uvádí, že byl tento systém vybrán kvůli slučitelnosti a kompatibilitě s již pořízeným majetkem VP. Jakou formou, kdy a s jakými náklady proběhla předchozí výběrová řízení na produkty společnosti HECKLER & KOCH?
  8. Je podle Vás vyzbrojování Vojenské policie na zbraně HECKLER & KOCH v souladu s koncepcí ručních zbraní AČR? Přece jenom bych předpokládala, že Vojenská policie bude mnohem častěji spolupracovat s vojáky AČR, například v operacích, než s příslušníky Policie ČR, takže by bylo na místě se zaměřit na kompatibilitu spíše s AČR. Byla řešena i tato otázka?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE