Interpelace na ministra obrany ve věci přesunu Pomníku padlým v první a druhé světové válce v Dačicích

Vážený pane ministře,

dostala se ke mně informace o přesunu pomníku padlým v obou světových válkách a obětem holocaustu v rámci provádění úprav parku na Palackého náměstí v Dačicích. Pomník má být přemístěn z původního, důstojného místa ve středu parku na jeho okraj, aby mohla vzniknout plocha pro pořádání městských akcí.

Jedním z hlavních iniciátorů a realizátorů dačického pomníku byla v roce 1935 Jednota Československé obce legionářské v Dačicích. Její členové, českoslovenští legionáři, kteří prošli bojišti první světové války a sibiřskou anabází a svým bojem se významnou měrou zasadili o osvobození českého a slovenského národa, zajišťovali spolu s dalšími spolupracujícími organizacemi mj. potřebné finanční prostředky pro realizaci zmíněného pietního místa a pomníku. V památnících a pietních místech a jejich umístění se promítá ušlechtilá a mravní občanská odpovědnost vůči těm, kteří zaplatili cenu nejvyšší za naši samostatnost, svobodu a demokracii. Jsem přesvědčena, že jakýkoliv pomník padlým a pietní místa nejsou jakýmsi druhem mobiliáře obce, který je možné přesouvat podle aktuálních potřeb současných představitelů obce. Rozvoj obcí se mnohdy odvíjel právě od pomníků a pietních míst, které nikoliv náhodou zaujímají čestná místa na náměstích či návsích většiny obcí. Umístění pomníku našimi předky byl vždy promyšlený akt, a tento odkaz bychom měli respektovat, uchovávat jej a pečovat o něj.

Dovolte mi, abych Vám připomněla ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který jasně ve svém § 2 odst. 2 uvádí, že: "Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války." Dále pak podle § 3 odst. 2: "Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu může jeho vlastník, nebo pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany. Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti zřizovatele a po písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a ministerstva. Souhlasy ministerstva nenahrazují povolení nebo vyjádření jiného správního úřadu, pokud je vyžadováno podle zvláštního právního předpisu."

Považuji za svou morální povinnost na Vás jako ministra obrany apelovat, aby byl dačický pomník padlým navrácen zpět na své původní místo, které v sobě snoubí náležitou úctu nejen k památce těch, jejichž jména pomník nese, ale i k úsilí občanů Dačic, Československé obce legionářské a dalších, kteří iniciovali vznik tohoto pietního místa, a zdůraznili tak své díky za oběť padlých.

Chci Vám v této souvislosti položit následující otázky:

  1. Souhlasíte s postupem současných představitelů obce Dačice, kterým došlo k přesunu Pomníku padlým v první a druhé světové válce z důvodu vytvoření zpevněné plochy pro pořádání společenských akcí?
  2. Bylo přemístění pomníku padlým v rámci provádění úprav Palackého náměstí v Dačicích předem konzultováno s Ministerstvem obrany, jak určuje výše zmíněné ustanovení zákona o válečných hrobech a pietních místech?
  3. Zkoumal příslušný odbor ministerstva obrany, kdo je vlastníkem pomníku?
  4. Věděl příslušný odbor ministerstva obrany o tom, že město Dačice nedisponuje listinou, která by prokazovala jeho vlastnické právo k pomníku, a přesto dal souhlas s jeho přemístěním? Pokud ano, proč příslušný odbor ministerstva obrany nerevokoval svoje rozhodnutí o udělení souhlasu poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn?
  5. Je možné předpokládat, jakým způsobem bude příslušný odbor ministerstva obrany reagovat na výsledek šetření podnětu, který ve věci podezření z porušení zákona č. 122/2004 Sb. podal Krajskému úřadu Jihočeského kraje?
  6. Hodláte se v této záležitosti zasadit o to, aby byl pomník navrácen na své původní místo?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,                                                                       

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE