Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci opatření PES pro oblast školství a pedagogické intervence

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v této turbulentní době již po několikáté. Mé podněty vyplynuly i tentokrát z porady ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2.

1. Úprava opatření PES týkající se oblasti školství – školy v přírodě, lyžařské zájezdy apod.

Mateřské školy během celé krize v souvislosti s COVID-19 byly takřka nepřetržitě v provozu a jsou i nadále. Vzhledem k tomu, že je očekáváno, že budou komplexně naplňovat své ŠVP, považovala bych za vhodné zvážit výjezdy na školy v přírodě, či lyžařské zájezdy. S ohledem na základní školy by obdobné výjezdy mohly být zapracovány do opatření PES od 2. stupně. Nyní je možné školy v přírodě realizovat pouze v 1. stupni PES, což de facto jakékoliv výjezdy do přírody pro tento školní rok znemožňuje. I na celostátní úrovni je zřejmé, že protiepidemická opatření podléhají neustálým úpravám a změnám, tedy předpokládám, že pro oblast školství platí stejná pravidla. Jistě uznáte, že by dětem, či žákům bylo lépe v přírodě na čerstvém vzduchu než ve třídách ve městech. Školy v přírodě a lyžařské zájezdy by mohly být podmíněny samostatným ubytováním. Účast by také bylo možné podmínit testováním dětí, žáků a učitelů před odjezdem. Domnívám se, že existuje celá řada možností, jak realizaci obdobných akcí umožnit a považuji za žádoucí, aby se tím Váš rezort zaobíral, namísto plošného zrušení všech výjezdů až do 1. stupně PES.

2. Můj další podnět se týká změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, o které jsme si již v minulosti dopisovali. Novelizace plánuje zrušit financování často využívaného podpůrného nástroje, a to pedagogické intervence, již od února 2021. Jsem si vědoma toho, že MŠMT již před časem avizovalo, že pedagogické intervence nebudou dlouhodobě financovány ve stejném režimu, jako jsou dnes, nicméně považuji za velice nevhodné takové změny realizovat uprostřed školního roku. Je opravdu nutné v tomto roce, kdy jsou školy vystaveny neustálým změnám v provozu díky častým úpravám pravidel ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, provádět takové systémové změny v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Jak mají školy řešit změny v pracovně právních vztazích v souvislosti se novelou vyhlášky 27/2016 Sb., pokud pedagogický pracovník nesouhlasí se snížením pracovního úvazku s platností od 01. 02. 2021 vzhledem ke zrušení pedagogické intervence, kterou měl doposud v úvazku jako 22. hodinu?

V odpovědi na mou předešlou interpelaci odpovídáte, že změna je ze strany MŠMT podmíněna přesunem celého objemu finančních prostředků státního rozpočtu, které jsou nyní na pedagogickou intervenci vynakládány, do objemu nadtarifních složek platu pedagogických pracovníků. To je ale jednoznačně na úkor škol, které by intervenci aplikovaly. Návrh novely vládního nařízení 75/2005 Sb. předpokládá, že pedagogickou intervenci navrhuje dle potřeby ředitel. Zvýšení osobního ohodnocení je tedy v rozporu s faktem, že nařízená hodina ředitelem by měla být řádně zaplacena. MŠMT nebere v úvahu, že za výkon přímé pedagogické činnosti většího rozsahu náleží zaměstnanci příplatek, tj. nároková složka platu.

Rozumím tomu, že je potřeba šetřit. Obzvlášť v dnešní době je potřeba zajistit snížení výdajů státu, nicméně jsem přesvědčena, že v tomto případě se vláda chystá šetřit na nesprávných místech, nebo spíše nesprávnou formou, za účelem optického snížení počtu úvazků pedagogických pracovníků.

Děkuji za Vaše odpovědi v termínu stanoveném Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE