Interpelace na ministra školství ve věci novelizace vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s podnětem, který vyplynul při diskuzi s ředitelkami a řediteli základních a mateřských škol zřizovaných Prahou 2. Jistě Vás nepřekvapí, že se jedná o vyhlášku č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Ředitelé se oprávněně obávají, že navrhovaná novelizace vyhlášky vylučuje z podpory celé skupiny žáků na základě druhu jejich znevýhodnění, neboť někteří tímto přichází o pravidelnou podporu poskytovanou speciálním pedagogem, přestože tito žáci pro úspěšné vzdělávání nezbytně potřebují nácvik specifických dovedností a reedukaci funkcí oslabených v důsledku postižení.

Podle zmíněného návrhu by tyto skupiny žáků ztratily nárok na asistenta pedagoga. Jednalo by se například o žáky s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči i závažnými specifickými poruchami učení, kteří tuto podporu nyní využívají a ke svému vzdělání opravdu potřebují.

Návrh novely vyhlášky také vyřazuje ze systému financování podpůrných opatření pedagogickou intervenci a nechává rozhodování o její realizaci v kompetenci škol. Nestanoví se žádná časová dotace pedagogické intervence, jako tomu bylo doposud, a není garantováno, že bude vůbec realizována. Učitelé tedy budou muset nově intervence vykonávat primárně v rámci svého úvazku, což by mohlo vést k neochotě škol tuto činnost zajišťovat. Následky by mohly mít negativní dopad zejména na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jak jistě víte, prováděcími předpisy nižší právní síly nelze omezovat práva a povinnosti stanovené zákonem a mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána. Právo na podpůrná opatření mají na základě § 16 školského zákona všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří je „nezbytně potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními”. Podle školského zákona podpůrná opatření v 1. stupni poskytuje škola na základě vlastního vyhodnocení potřeb žáka, zatímco potřebu podpůrných opatření 2. až 5. stupně u konkrétních žáků určují na základě diagnostiky odborníci ze školských poradenských zařízení. Dle názoru ředitelů je plošné omezení nároku na podpůrná opatření jen na některé druhy znevýhodnění bez zhodnocení individuálních potřeb jednotlivce se zákonem stanoveným postupem v rozporu.

Vážený pane ministře, žádám o sdělení, jakým způsobem bude zajištěna řádná a komplexní podpora pro žáky, které jste v návrhu novelizace vyhlášky ze systémové podpory vyloučil?

Děkuji za Vaše odpovědi v termínu stanoveném Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE