Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci pochybného postupu soudního znalce v tzv. kauze Kramný

Vážený pane ministře,

            obracím se na Vás ve věci pochybného postupu soudního znalce v tzv. kauze Kramný. Před několika dny jsem byla upozorněna na znepokojující jednání soudního znalce, pana MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D., který je přednostou Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě (ÚSL FN v Ostravě). Pan MUDr. Dvořáček byl zhotovitelem znaleckého posudku (pouze) na zdravotní stav Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své manželky a dcery, jíž se měl dopustit na dovolené v Egyptě. Zároveň však nebyl přizván jako znalec k pitvě a podání soudnělékařského posudku ke stanovení příčiny jejich úmrtí. V jím ÚSL FN v Ostravě je nyní uložen důkazní materiál – nekroptický materiál odebraný při pitvě zemřelých Moniky a Kláry Kramných.

            V říjnu loňského roku udělila předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě (coby prvoinstančního soudu) JUDr. Renata Gilová obhájkyni Petra Kramného JUDr. Janě Rejžkové písemný souhlas pro soudní znalce přizvané paní obhájkyní k dalšímu prozkoumání zmíněných vzorků (histologických řezů), jež jsou uloženy na ÚSL FN v Ostravě s tím, že termín tohoto prozkoumání má být dohodnut se jmenovaným MUDr. Dvořáčkem. Ten však následně telefonicky kontaktoval obhajobou přizvaného soudního znalce s tím, že mu histologické řezy nepředá a jejich zkoumání mu neumožní. Pan doktor Dvořáček si tak svévolně přisvojil právo rozhodovat o důkazním materiálu a zcela bezprecedentně znemožnil výkon znalecké činnosti a zasáhl do práva na obhajobu.

Ačkoliv je zmíněný důkazní materiál uložen na ÚSL FN v Ostravě, nelze říci, že je ve vlastnictví ať doktora Dvořáčka, či Fakultní nemocnice v Ostravě, jejíž je ÚSL součástí (bez právní subjektivity). Ředitel Fakultní nemocnice MUDr. Němeček potvrdil, že nemá žádnou pravomoc o důkazním materiálu rozhodnout a nemá ani žádný vliv na výkon znalecké činnosti. Domnívám se, že aktivita MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. nepochybně vyvolává obavu o další osud důkazního materiálu a může dokonce signalizovat snahu o jeho zničení.

V této souvislosti bych Vás chtěla požádat o odpovědi na následující otázky:

1.Kdo rozhoduje o konkrétním místě uložení odebraného nekroptického materiálu?

2.Kdo rozhoduje o přeložení nekroptického materiálu na jiný ústav soudního lékařství?

3.Kdo je oprávněn rozhodovat o dispozici s uvedeným materiálem, který je současně důkazem v trestním řízení?

4.Je doktor Dvořáček oprávněn z pozice přednosty ÚSL FN v Ostravě zakázat jinému znalci ve zkoumání materiálu, ačkoliv ten k němu má soudní souhlas?

5.Na základě jakého zákonného předpisu a jakým způsobem má obhajoba požadovat zpřístupnění důkazu v podobě nekroptického materiálu?

6.Kdo a na základě jakého zákonného předpisu nařídí MUDr. Dvořáčkovi, aby respektoval právo na obhajobu a spravedlivý proces Petra Kramného, nečinil obstrukční a svévolné jednání a vydal dalším znalcům důkazní materiál?

7.Jaká opatření učiníte nebo jaká opatření může Petr Kramný prostřednictvím své obhájkyně učinit, aby nedošlo ke zničení důkazního materiálu?

8.Souhlasíte s tím, že popsaná svévole MUDr. Dvořáčka může poukazovat na další závažnou skutečnost, a to na nesprávnost znaleckých závěrů ostravských znalců? Pokud ne, jak jinak si vysvětlit, že nebyl nekroptický materiál bez problémů poskytnut dalším znalcům a MUDr. Dvořáček se rozhodl „bránit své podřízené“ (MUDr. Margitu Smatanovou a MUDr. Marka Dokoupila), aby nebyla prokázána případná nepravdivost jejich posudků?

Zároveň bych Vás chtěla požádat o prošetření a prověření možného nezákonného stavu na ÚSL FN v Ostravě a pokud dojdete k závěru, že došlo k pochybení, tak abyste vyvodil pro MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. i odpovědnost podle zákona o znalcích a tlumočnících v platném znění a na základě oficiality učinil podnět ve vztahu k jeho trestní odpovědnosti, neboť skutečnost, že nerespektuje souhlas soudu ke zkoumání důkazního materiálu, vyvolává pochybnost o erudovanosti jeho znalecké činnosti. Apeluji na Vás, máte-li jako ministr spravedlnosti pravomoc jmenovanému přikázat, aby konal v souladu se souhlasem soudu a upustil od dalšího, z mého pohledu, nezákonného jednání, abyste tak učinil.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE