Interpelace na ministra vnitra ve věci adekvátnosti bezpečnostních opatření při veřejném shromažďování

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci adekvátnosti provedených bezpečnostních opatření Policií ČR při veřejném shromažďování. 17. listopadu 2015 v ulici Albertov na Praze 2 a 22. listopadu rovněž v ulici Albertov, ale i na Václavském náměstí či Národní třídě proběhlo k příležitosti připomínky událostí listopadu 1939 a 1989, hned několik veřejných shromáždění.

Jsem si dobře vědoma, že v současné době jsme ve velice pohnuté době, kdy dochází k neutěšené bezpečnostní situaci plné hrozeb teroristických útoků. Avšak to by nemělo znamenat, že rezignujeme na základní práva vyjadřovat svobodně svůj názor a nemožnost uctění památky v den státního svátku, kdy dochází k selekci obyvatelstva, ne podle významu pro bezpečnost chráněných osob, ale kvůli politickému či jinému, odlišnému, názoru a postoji. Podle Ministerstva vnitra resp. Stanoviska odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality („OBPPK“) k postupům Policie ČR při shromážděních dne 17. listopadu 2015 vydané 20. listopadu 2015 je zřejmé, že v souladu a podle zákona shromažďovacího: „svolavatel či pořadatel shromáždění nemůže bez dalšího z místa shromáždění vykazovat názorové odpůrce nebo jim na toto místo zamezovat vstup, pokud se nechovají v rozporu se zákonem a nenarušují poklidný průběh shromáždění...“. Bohužel v případě zmiňovaného shromáždění dne 17. listopadu 2015 na Albertově se k zamezování vstupu dělo i za doprovodu Policie ČR, ačkoliv nebyla důvodná obava, že shromáždění bude rušeno a především svolavatel nepožádal o ochranu shromáždění. Stanovisko OBPPK uvádí, že: „…dle OBPPK dostupných informací taková žádost ze strany svolavatelky podána nebyla…“.

Chci Vás ubezpečit, že si profesionální práce příslušníku Policie ČR velice vážím a chápu oprávněné důvody Policie ČR při zajišťování bezpečnosti omezovat svobodný pohyb osob a podobná opatření, ale nemohu dovolit, aby jejich práce a provedená opatření byla zneužívána pro soukromé účely, svévolně ohýbána a znevažována v očích veřejnosti.

Ráda bych se Vás v této souvislosti dotázala na následující otázky. Byla podle Vás bezpečnostní opatření provedená Policií ČR dne 17. 11. 2015 na Albertově přiměřená? Proč nebylo zapotřebí provést obdobná bezpečnostní opatření i na jiných veřejných shromáždění, kterých se taktéž účastnili přední čeští ústavní činitelé a jiné důležité osoby veřejného života? Kdo posoudil hrozící rizika a prostředky k zajištění bezpečnosti? Podle metodiky či analýzy Policie ČR? Pokud ano, jaké? Zasluhuje podle Vás menší míru ochrany a bezpečnostní opatření veřejné shromáždění, které proběhlo 22. listopadu 2015 v ulici Albertov a na Václavském náměstí, které bylo, co do počtu zúčastněných, početnější a kde taktéž nechyběli jak volení zástupci, tak rektoři a další významné osobnosti českých vysokých škol? Myslíte si, že je správný a oprávněný postup, kdy pořadatelé de facto úkolují Policii ČR a selektují účastníky veřejného shromažďování? Pokud dochází k této selekci, podle jakých parametrů či metodiky se Policie ČR rozhoduje a postupuje? Nejedná se podle Vás o zásah do svobodného shromažďování? Jaké důvody vedli Policii ČR k tomu, že nebyli zástupci studentů a další občané vpuštěni do chráněného prostoru např. v doprovodu policistů nebo bezprostředně po dokončení bezpečnostní prohlídky vyhrazeného perimetru, kde se pamětní deska nachází? Z jakého důvodu nebylo možné provést osobní kontrolu jako v případě vybraných lidí, kteří byli vybírání pořadatelem a vpuštěni do vyhrazeného bezpečnostního perimetru Policií ČR? Nebyla podle Vás flagrantně porušena zásada přiměřenosti podle zákona o policii? Vnímáte to jako problém a otřesení v důvěru občanů v práci Policie ČR? Jaké budou Vaše další kroky v této věci?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE