Interpelace na ministra vnitra ve věci azylového řízení a mezinárodní ochrany v České republice

Vážený pane ministře,

            obracím se na Vás ve věci azylového řízení a mezinárodní ochrany v České republice. S ohledem na rostoucí bezpečnostní rizika v Evropě, Českou republiku nevyjímaje, která jsou spojována mj. s migrací, a to zejména ze zemí Blízkého Východu a Afriky, je přirozeně kladen požadavek na příslušné útvary státní správy a orgány cizinecké policie, aby tyto postupovaly v rámci své působnosti a svých pravomocí s maximální obezřetností, a to především při vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Jak však vyplynulo v souvislosti s mediálně velmi známou kauzou dvou muslimských uchazeček o studium na Střední zdravotnické škole v Praze, jedna z těchto uchazeček byla prokazatelně ilegální imigrantkou a na území České republiky se dopravila komplikovaným způsobem bez jakýchkoli dokladů o své totožnosti. Podle dostupných informací pak postačovalo Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky v rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany k tomu, aby rozhodl kladně o žádosti dotyčné, pouhé čestné prohlášení o jménu, datu narození, národnosti a státní příslušnosti (věc byla vedena pod č. j.: OAM-277/LE-LE05-LE18-2010; Ev. č. L008795).

Vzhledem ke skutečnosti, že taková praxe může být za současné bezpečnostní a geopolitické situace rizikovým faktorem při přijímání cizinců na území ČR, žádám Vás o co možná nejpodrobnější odpovědi na následující dotazy:

  1. Považujete výše zmíněný postup správního orgánu v daném případě za dostatečný? Pokud ano, z jakého důvodu?
  2. Jaká bezpečností opatření aplikuje v takových případech Ministerstvo vnitra ČR, aby v maximální možné míře eliminovalo možná bezpečnostní rizika spojená s udělením mezinárodní ochrany ilegálním imigrantům, u kterých postačuje správnímu úřadu pouze čestné prohlášení o základních údajích takových osob?
  3. V kolika procentech případů z celkového počtu kladně vyřízených žádostí za roky 2014 – 2016 byla udělena mezinárodní ochrana či doplňková ochrana žadatelům bez osobních dokladů pouze na základě čestných prohlášení?
  4. Jakým způsobem (zda vůbec) Ministerstvo vnitra ČR monitoruje aktivity takových žadatelů na území ČR?
  5. Jakým způsobem probíhá postup při tzv. scelování rodin a kdo má na takové scelování právní nárok?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE