Interpelace na ministra vnitra ve věci naplňování zákona o pobytu cizinců

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci naplňování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 100 písm. a) výše uvedeného zákona, je ubytovatel povinen oznámit Policii České republiky ubytování cizince. Ubytovatelem se podle § 99 stejného zákona rozumí „každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.“ To znamená, že za ubytovatele je považován každý subjekt – podnikatel i nepodnikatel. Ubytovatelem jsou tak nejen hotely a podobná ubytovací zařízení, ale i například osoby poskytující v rámci sdíleného ubytování pobyt za úhradu (byť i jedinému cizinci). Dále podle ustanovení § 102 odst. 1 je ubytovatel povinen oznámit útvaru Policie ČR ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování.

Bohužel je nezřídka možné sledovat negativní jevy, především v městech s vyšší koncentrací cizinců, kteří využívají tzv. sdílené ubytování, jako je narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, ničení zařízení domů apod., které jsou řešeny Policií ČR případně obecní policií jako přestupky, v závažnějších případech jako trestní činy.

Ráda bych Vás v této souvislosti požádala o následující informace a odpověď na otázky:

  1. Jakým způsobem Ministerstvo vnitra a Policie ČR eviduje hlášení o pobytu cizinců? Jakým způsobem probíhá kontrola naplňování zákona o pobytu cizinců a jaké sankce byly v minulosti uděleny ubytovatelům při porušení povinností?
  2. Může Ministerstvo vnitra, resp. Policie ČR poskytnout podrobnou statistiku těchto hlášení za celou Českou republiku, zvlášť za hl. město Prahu a zvlášť za Městskou část Praha 2, a to za roky 2018 a 2019?
  3. Rozlišuje Ministerstvo vnitra, popř. policie, zda hlášení o pobytu cizinců oznamují ubytovatelé, kteří mají ubytování jako předmět podnikatelské činnosti (hotely, penziony atp.) a ubytovatelé, kteří ubytování jako podnikatelskou činnost nemají (typicky pronajímají byt přes internetové platformy jako AirBnb, Booking atp.)?
  4. Pokud ano, může Ministerstvo vnitra, popř. Policie ČR poskytnout údaje za obě uvedené kategorie za roky 2018 a 2019, a to za celou Českou republiku, zvlášť za hl. město Prahu a Městkou část Praha 2?
  5. Zaznamenalo Ministerstvo vnitra a Policie ČR v posledních letech navýšení páchání přestupků a trestných činů cizinci, kteří se zdržovali na území našeho hlavního města krátkodobě? Pokud ano, k jakému nárůstu došlo, jaký druh trestné činnosti páchali a v jakých částech hl. města Prahy?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE