Interpelace na ministra vnitra ve věci stavu extremismu v České republice

Vážený pane ministře,

 

obracím se na Vás ve věci posilování extremismu v České republice. Jak jistě dobře víte, extremismus je pouze jeden a dovolte mi Vám připomenout i samotnou definici extremismu podle Ministerstva vnitra: „Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních a zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým a ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.“ Ačkoliv sama z hlediska důsledků a charakteru činnosti mezi extremisty nerada rozlišuji, zejména s ohledem na to, že je všeobecně akceptováno dělení na levicový a pravicový extrémismus, a na to, že z pro mě nepochopitelných důvodů je levicový extremismus v našich poměrech do jisté míry opomíjen a tolerován, zaměřím se ve své interpelaci právě na organizace spadající do této skupiny.

Na základě událostí, které se v poslední době odehrávají v našich ulicích, kdy extremistické buňky levicového odporu, které považují stát a jeho zákony za zbytečné zlo a pro které je každá forma státnosti a pořádku brutální represí, nepokrytě a flagrantně zesilují své útoky proti samotným základům naší společnosti, jsem nucena reagovat na Vaši nečinnost a apelovat na Vás. V případě levicových extremistů, kteří se netají tím, že právě pro ně a jejich životní filosofii je násilí nejlegitimnější prostředek v boji proti demokratickému systému i kapitalismu, bohužel nevnímám žádnou Vaši reakci. Nemohu se zbavit pocitu, že toto téma je neprávem upozaďováno nejen veřejnoprávními médii, ale především politiky, kteří opomíjejí či dokonce hrubě zjednodušují bezpečnostní hrozbu těchto extremistických proudů.

Podle Souhrnné situační zprávy Ministerstva vnitra za 4. čtvrtletí roku 2015 z 20. ledna letošního roku vypracované Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality „ve sledovaném období nebyly zaznamenány útoky spojené s militantním anarchistickým hnutím. Činnost radikálního anarchistického spektra se však zaměřila na publikační činnost. V říjnu byla vydána příručka, obsahující návody k plánování, přípravě a provedení tzv. přímých akcí „sabotážního“ charakteru. Další zaznamenané texty naopak propagují dříve uskutečněné aktivity militantního uskupení Síť revolučních buněk. Ve druhém pololetí roku 2015 bylo uskupení z hlediska přímých akcí neaktivní. Výjimkou bylo rozlití kyseliny máselné v pražské restauraci, proti jejímuž majiteli Síť revolučních buněk dlouhodobě bojuje, zahrnuje ho výhrůžkami a zapálila mu opakovaně firemní auta“.

Nejsem si jistá, z jakých informací vychází zmíněný odbor MV a z jakých informací čerpáte Vy, ale předpokládala bych, že tato zpráva a rovněž Vaše veřejná vystoupení, budou plná varování a informací o stoupající agresivitě a činnosti levicových extrémistů a o krocích, které v této oblasti aktivně provádíte, a nikoliv jen konstatování typu, že bylo „uskupení z hlediska přímých akcích neaktivní“ a zaměřilo se na publikační činnost a následně že hoří osobní automobily!

Jsem velice znepokojena stavem, kdy ministr vnitra ale i samotné ministerstvo podceňují tuto hrozbu nárůstu činnosti levicových extrémistů, kteří veřejně prezentují své zdařilé útoky a dokonce nabádají k útokům i ostatní, jako je tomu například na internetovém serveru Sítě revolučních buněk či Asociace Alerta. Obě tyto levicové extremistické organizace veřejně nabádají k páchání trestných činů a informují o svých již spáchaných trestných činech včetně návodů na vytvoření domácích „molotovových koktejlů“, výbušnin atd. Děje se tak zcela bez povšimnutí a případného zásahu policie na veřejně dostupných internetových serverech.

V této souvislosti se Vás chci zeptat na následující dotazy.

  • Považujete problém zesilování levicového extremismu v České republice za vážnou a aktuální hrozbu? Pokud ano, jaké kroky provádíte nebo jste již provedl k jejímu odstranění či alespoň zmírnění?
  • Jste obeznámen s děním okolo tzv. Autonomního sociálního centra Klinika? Jste si vědom spolupráce mezi tímto hnutím a levicovými extrémisty ze Sítě revolučních buněk a dalších organizací? Pokud ano, jaké kroky provádíte nebo jste již provedl k zamezení takovému nezákonnému jednání?
  • Vzhledem k tomu, že se levicoví extremisté veřejně přiznávají k útokům na policisty a jejich služební vozy, jaké jste provedl opatření Vy a jaké opatření provedla Policie ČR k tomu, aby se podobné útoky neopakovaly?
  • Byla o zesilování levicového extremismu informována Bezpečnostní informační služba a zabývá se vláda nebezpečím a útoky spojenými s levicovým extremismem?
  • Jaké jsou možnosti blokování nebezpečného a závadného obsahu těchto levicových radikálů na internetu např. ze strany Policie ČR, Europolu apod.?
  • Probíhá na poli boje proti extremistům a šíření nebezpečného obsahu na internetu spolupráce s našimi zahraničními partnery? Pokud ano, jakým způsobem a na jakém základě tato spolupráce probíhá? Byla již využita a v jakých případech?
  • Jaká opatření provádí Útvar pro odhalování organizovaného zločinu v oblasti kybernetické kriminality a jakou má úspěšnost? Myslíte si, že je Útvar pro odhalování organizovaného zločinu dostatečně personálně a odborně vybaven k vedení tak složitých případů kybernetické kriminality?
  • Budou zřízena i další oddělení v rámci Policie ČR nebo bude automaticky spadat kybernetická kriminalita pod Útvar pro odhalování organizovaného zločinu?
  • Jaké kompetence a možnosti spolupráce má Policie ČR ke vztahu k Národnímu centru kybernetické bezpečnosti a naopak?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE