Interpelace na ministra vnitra ve věci veteránů bezpečnostních sborů

Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra ČR Jana Hamáčka ve věci veteránů bezpečnostních sborů.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci veteránů bezpečnostních sborů. Počátkem roku 2018 zahájilo Ministerstvo vnitra z iniciativy tehdejšího ministra vnitra L. Metnara  připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona o veteránech bezpečnostních sborů, ke kterým dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů patří příslušníci bezpečnostního sboru vykonávající službu v Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky, Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační službě a Úřadu pro zahraniční styky a informace.

K návrhu novely zákona byla následně ustanovena pracovní skupina či komise složená ze zástupců bezpečnostních sborů a zástupců veteránů bezpečnostních sborů organizovaných při Nezávislém odborovém svazu Policie ČR a ve spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s., která opakovaně na svých jednáních diskutovala o podobě návrhu. Původní návrh předpokládal termín nabytí účinnosti zákona k 1. 1. 2021.

Podle mých informací byly práce na přípravě návrhu zákona v září 2018 zastaveny s odůvodněním, že s ohledem na výsledky mezirezortního připomínkového řízení a povahu uplatněných zásadních připomínek, u nichž nadále panoval rozpor, jste jako ministr vnitra, a nástupce p. Metnara rozhodl o ukončení dalších prací na návrhu věcného záměru zákona o veteránech bezpečnostních sborů s tím, že některá z opatření obsažených v návrhu věcného záměru zákona o veteránech bezpečnostních sborů budou zapracována do novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kterou v současné době již Ministerstvo vnitra připravuje.

V České republice jsou veteráni bezpečnostních sborů organizováni zejména v rámci spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. a při Nezávislém odborovém svazu Policie ČR. Počet takto registrovaných veteránů je přes 7.000 a tento počet stále narůstá. Tito veteráni, pokud o to požádají policejního prezidenta, jsou oprávněni, po předchozím souhlasu policejního prezidenta, nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením a hodnostním označením a prokazují svou příslušnost k veteránům členským průkazem s prolongačním kuponem pro daný kalendářní rok, který je opatřen bezpečnostními prvky, případně i odznakem veterána bezpečnostního sboru České republiky. Provedení průkazu a odznaku veterána bezpečnostního sboru České republiky je stanoveno interním právním předpisem příslušného bezpečnostního sboru České republiky. Dále veteráni bezpečnostních sborů v rámci své činnosti užívají vlastní symboliku, znaky, odznaky, medaile, vyznamenání, prapory apod. a jejich provedení je v souladu s obecně platnou legislativní úpravou a podléhá souhlasu policejního prezidenta. Organizace veteránů bezpečnostních sborů v rámci své krajské působnosti úzce spolupracují prostřednictvím krajských koordinátorů s krajskými řediteli Policie ČR, propagují činnost policie u veřejnosti, mapují historii bezpečnostních sborů, účastní se pietních a vzpomínkových akcí organizovanými Policií ČR a spolupůsobí i v rámci preventivních akcích pořádaných policií. Ze strany policie je činnost výše zmíněných veteránů a zřízených organizací a spolků podporována. Seznamy veteránů jsou předkládány policejnímu prezidiu k registraci a jsou každoročně aktualizovány.

Členem spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. může být pouze ten příslušník bezpečnostního sboru, jehož služební poměr trval nejméně 15 let, pobírá výsluhový příspěvek nebo starobní či invalidní důchod a je bezúhonný.

 

 

 

Aktuální stav členů spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. (ke 31. 12. 2018)

Kraj

Celkem členů

Úmrtí

Ukončení

 

ke 31.12.2018

v r. 2018

členství v r. 2018

 

Česká republika

4 009

35

56

 

Hl. město Praha

738

7

12

 

Středočeský

504

12

0

 

Jihočeský

142

1

1

 

Plzeňský

112

0

0

 

Karlovarský

87

0

4

 

Ústecký

290

1

0

 

Liberecký

123

2

1

 

Královéhradecký

140

1

5

 

Pardubický

166

0

2

 

Vysočina

93

0

12

 

Jihomoravský

400

1

0

 

Olomoucký

263

0

0

 

Moravskoslezský

773

10

18

 

Zlínský

178

0

1

 

 

Struktura členů v spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s.  (ke 31. 12. 2018)

rok narození

počet

% z celkového počtu členů

1926 – 1936

33

0,8

1937 – 1947

509

13

1948 – 1958

1942

49

1959 – 1969

1058

27

1970 – 1980

309

8

 

 

Dovolte mi, abych Vám v této souvislosti položila následující otázky:

  1. Je pravdou, že byly práce na přípravě návrhu zákona o veteránech bezpečnostních sborů v září 2018 zastaveny? Pokud ano, z jakého důvodu?
  2. Je pravdou, že problematiku veteránů bezpečnostních sborů chcete řešit prostřednictvím novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů? Pokud ano, z jakého důvodu Vám to přijde jako vhodnější řešení, když původní záměr směřoval k samostatnému zákonu?
  3. Co přesně bylo důvodem k ukončení legislativních prací na samostatném zákonu o veteránech bezpečnostních sborů? Jaké byly zásadní připomínky, u nichž panoval rozpor a které byly podle mých informací důvodem k ukončení dalších prací na návrhu věcného záměru zákona o veteránech bezpečnostních sborů?
  4. Jaký je aktuální stav legislativních prací k avizované novele zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů? Jak je v tomto návrhu řešena problematika veteránů bezpečnostních sborů, zejména s ohledem na popisovaný stav, vztahy k bezpečnostním sborům, zejména Policii ČR a zda se předpokládá využití potencionálu veteránů bezpečnostních sborů v rámci bezpečnostní politiky státu?
  5. Eviduje MV, popř. PČR počet příslušníků PČR, kteří zemřeli pro, popř. při výkonu služby a jakým způsobem byli tito příslušníci oceněni in memoriam (povýšení, udělení medaile apod.)?
  6. Pamatuje návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vztahující se k veteránům bezpečnostních sborů, na formu ocenění, v případech zvláštního zřetele (dlouhodobé vynikající výsledky při propagaci PČR u veřejnosti apod.), v podobě udělení vyššího hodnostního označení, popř. zavedení čestného hodnostního označení pro bývalé příslušníky bezpečnostních sborů?
  7. Pamatuje návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů udělení vyššího čestného hodnostního označení in memoriam i bývalému příslušníkovi Policie ČR, který zemřel, nebo příslušníkovi Policie ČR, který zemřel pro nebo při výkonu služby?

 

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

           

 

                                                                                               Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE