Interpelace na ministra vnitra ve věci zajištění rozvoje mobilních komunikací používaných složkami integrovaného záchranného systému

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zajištění rozvoje mobilních komunikací používaných složkami integrovaného záchranného systému.

Dne 17. června 2019 přijala vláda v rámci projednávání bodu Strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let včetně identifikovaných požadavků na rádiové spektrum (čj. V350/2019) usnesení č. 446, ve kterém Vám, jako ministrovi vnitra, ukládá zajistit zpracování zadávacích podmínek pro zajištění funkcionalit stávajícího systému v nezbytném rozsahu a předložit je vládě pro informaci. Podle dostupných informací z médií následně Ministerstvo vnitra vytvořilo podkladový materiál, podle kterého hodlá zadat na základě výjimky mimo výběrové řízení zakázku v hodnotě několika miliard korun.

Dle mých informací je v současnosti využíváno řešení prostřednictvím sítě Pegas Tetrapol, jehož dodavatelem pro Ministerstvo vnitra je společnost Airbus DS SLC, respektive její výhradní zástupce v České republice, společnost Pramacom Prague spol. s r.o. Je zřejmé, že z dlouhodobého hlediska je komunikační síť Pegas Tetrapol, budovaná v letech 1995 až 2003 a následně modernizovaná a rozšiřovaná o nové funkcionality, již nevyhovující.

Jak jistě dobře víte, na konci roku 2020 končí podpora současné sítě Pegas Tetrapol ze strany výrobce Airbus. Diskutovaná modernizace této sítě bez zahrnutí mobilních dat však nepřinese žádné nové služby nebo funkce pro složky IZS a zakonzervuje nevyhovující stav. Celkové náklady pak mohou být nakonec ještě vyšší než předpokládané. Prohloubí se tím současně tzv. vendor lock-in Ministerstva vnitra vůči Airbusu, protože ministerstvo nebude moci využívat jiného dodavatele služeb, neboť jediným výrobcem technologie Tetrapol je právě Airbus.

Česká republika se neustálým přehlížením zmíněného problému a neustálých odkladů řešení dostala do složité situace. Resort Ministerstva vnitra se pod Vaším vedením a v evidentní časové tísni upíná k nouzovému řešení modernizace zastaralé sítě Pegas, ačkoliv se o konci podpory současné sítě dlouhá léta ví. Hrozí snad, že s koncem podpory dojde k vypnutí celé sítě používané složkami IZS? Navíc zadáním tzv. modernizace sítě Pegas stávajícímu dodavateli bez výběrového řízení dojde k možnému nehospodárnému vynaložení zvýšených nákladů na již zastaralou technologii a pravděpodobně i k napadení takového postupu u antimonopolního úřadu ze strany dalších účastníků trhu.

Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy:

 1. Co bylo a je důvodem soutěžit zmíněnou zakázku na zajištění mobilní komunikace složek IZS mimo standardní výběrové řízení a proces vést v utajovaném režimu? Je to z důvodu toho, že se jedná o prvek kritické infrastruktury?
 2. Jedná se ve výběrovém řízení o dodávku nového řešení komunikace složek IZS, nebo jen o technologickou modernizaci?
 3. Kolik Ministerstvo vnitra oslovilo společností, které mají zkušenosti s provozováním obdobného systému komunikace složek IZS?
 4. Jaká byla kritéria pro neveřejné vyhodnocení potencionálních uchazečů o zmíněné výběrové řízení?
 5. Jaká je předpokládaná doba provozování zmíněného systému, na kterou má být zakázka vysoutěžena?
 6. Bude obsahem smlouvy i zajištění servisu sítě a systému zajišťujícího mobilní komunikaci složek IZS? Pokud ano, na jak dlouhou dobu? Jaké jsou předpokládané náklady? Jsou tyto náklady součástí předpokládané ceny zakázky? Pokud ano, za jakých dalších podmínek?
 7. Podle dostupných informací chce Ministerstvo vnitra v utajeném režimu zadat veřejnou zakázku pro zajištění funkcionalit stávajícího systému. Podle usnesení vlády mělo jít o „zajištění funkcionalit stávajícího systému v nezbytném rozsahu“. Avšak již dnes se hovoří o navýšení parametrů a rozšíření o nové funkcionality. Jaké náklady a rozšíření by podle Vás odpovídaly pojmu „v nezbytném rozsahu“?
 8. Které konkrétní části systému a jaké nové funkcionality jsou obsahem zakázky? Byla oproti původním předpokladům navýšena cena zakázky? Pokud ano, z jakého důvodu? Jsou součástí dodávky též koncová zařízení (terminály), například koncové terminály třetí generace pro Policii České republiky?
 9. Vaši předchůdci v čele resortu ministr M. Chovanec a následně i ministr L. Metnar jistě dobře věděli, že dojde ke konci podpory systému komunikace IZS. Proč Ministerstvo vnitra za posledních 5 let ve výsledku neudělalo vůbec nic, když dobře vědělo, co nastane v roce 2020?
 10. Podle dostupných informací byl návrh řešení ze strany Ministerstva vnitra poprvé předložen k projednání vládě již v prosinci roku 2018. Proč vláda přijala usnesení až v polovině června?
 11. Už před několika lety probíhala diskuse o tom, že dodavatel systému Pegas Tetrapol již v roce 2014 doporučoval zákazníkům změnu propojovací infrastruktury založené na technologii TDM na moderní, flexibilní a výrazně levnější infrastrukturu IP, aby se na ukončení podpory technologie Tetrapol TDM ze strany výrobce (Airbus Defence and Space) v roce 2020 mohli uživatelé systému včas připravit. Kdy byl provozovatel systému Pegas, tedy Ministerstvo vnitra o této skutečnosti informován a jaké kroky ministerstvo a vláda za tak dlouhou dobu učinily, aby ke stávající krizové a ve výsledku výrazně dražší situaci nedošlo?
 12. Dne 8. dubna 2019 schválila vláda usnesením č. 244 Návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz. Dne 17. června 2019 přijala vláda v rámci projednávání bodu Strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let včetně identifikovaných požadavků na rádiové spektrum výše zmíněné usnesení č. 446. Jaké konkrétní identifikovatelné požadavky na radiové spektrum pro potřeby rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek byly vládou odsouhlaseny před tím, než budou uvedené kmitočty státem prodány?
 13. Kdy, jakou formou a s jakým výsledkem byla modernizace sítě Pegas a Strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek konzultována s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a Zdravotnickou záchrannou službou (tedy s hlavními uživateli sítě Pegas)? Jakým způsobem byly jejich připomínky vypořádány?
 14. Existuje vůbec v současné době někde v Evropě konkrétní funkční celostátní implementace moderního komunikačního systému pro bezpečnostní složky státu (BB-PPDR), která by vyhovovala také potřebám složek IZS v ČR? Pokud takový funkční komunikační systém dosud není nikde k dispozici, kdy bude takový funkční komunikační systém k dispozici složkám IZS v ČR?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE