Interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci odpovědí MZV na dotazy poslanců vznesené v rámci jednání 57. schůze zahraničního výboru PS PČR

Vážený pane ministře,

jak si jistě pamatujete, zahraniční výbor PS PČR v rámci své 57. schůze projednával bod týkající se plánované výměny některých vedoucích zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. V rámci tohoto jednání zazněla celá řada dotazů, na které byly z Vaší strany přislíbeny písemné odpovědi. Ačkoliv byl soubor odpovědí zahraničnímu výboru doručen, bohužel některé z dotazů zůstaly nezodpovězeny. Požádala jsem proto prostřednictvím tajemnice zahraničního výboru o doplnění odpovědí ze strany Ministerstva zahraničních věcí (dále MZV). Reakcí bylo odepření poskytnutí odpovědí ze strany parlamentního tajemníka s tím, že MZV „nemůže z důvodů citlivosti a utajení žádné další informace k dané problematice poskytnout“. A v odpovědi dále stálo, že se mohu na Vás obrátit cestou interpelace.

Nevím, z jakého titulu či pověření parlamentní tajemník MZV toto stanovisko zaslal a chtěla bych se dotázat, zda bylo zahraničnímu výboru zasláno s Vaším vědomím a ztotožněním? Nepovažuji totiž za adekvátní, aby dotazy zákonodárců byly zodpovídány z úrovně subalterních úředníků, zvláště pokud se jedná o odepření odpovědi. V této souvislosti bych chtěla mimo jiné upozornit na to, že také na jednání výboru PS PČR dle § 39 Jednacího řádu PS PČR zastupuje rezort buď příslušný ministr nebo jiný ministr vlády či ministrem k tomu určený náměstek. Analogicky bych tedy očekávala, že obdobná reakce ministerstva bude poslancům zaslána se zřejmou signaturou některého z těchto představitelů rezortu.

Zároveň bych se chtěla dotázat, zda si je MZV vědomo pravidel stanovených Jednacím řádem PS PČR, který coby zákon přiznává v § 11 poslancům oprávnění požadovat (do 30 dnů) od členů vlády a dalších představitelů exekutivy informace s výjimkou mlčenlivosti či zákazu zveřejnění takových informací? Podotýkám, že pokud se v případě mnou a dalšími poslanci požadovaných informací jedná o informace v nějakém stupni utajení (dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), platí, že poslanci mají oprávnění k přístupu k takovým informacím dané zákonem a Poslanecká sněmovna PČR běžně takové informace v listinné podobě přijímá a jsou poslancům k dispozici k nahlédnutí. Tím nepředjímám, že by poslanci měli na takové informace automaticky nárok, nicméně považuji za projev dobré vůle, vzájemného respektu a jednání v duchu kooperativní atmosféry, že jsou v případě zájmu členům dolní komory parlamentu ze strany ministerstev poskytovány.

Ráda bych také zdůraznila, že odepření odpovědi na naše dotazy „z důvodu citlivosti a utajení“ u celé řady z nich není logické a smysluplné. Jedná se například o dotaz, o kolika místech velvyslanců zatím nebylo rozhodnuto, nebo požadavek na poskytnutí kariérního řádu. Nejen z tohoto důvodu tak považuji odepření odpovědí za svým způsobem pohrdání členy zahraničního výboru ze strany MZV a tedy pohrdání občany naší země.

Vzhledem k tomu, že pan parlamentní tajemník mi doporučil obrátit se na Vás prostřednictvím interpelace, v příloze Vám zasílám znovu nezodpovězené dotazy a doplňující dotazy zanesené do původního dokumentu s neúplnými odpověďmi MZV a vyznačené kurzívou a žádám o jejich zodpovězení.

Závěrem bych chtěla vyjádřit znepokojení nad tím, že podobného přístupu se ve vztahu k zákonodárcům dopouští právě MZV, rezort, který by měl postupovat na určité úrovni a s elementárním stupněm respektu, úcty a taktu vůči svým partnerům, mezi něž Poslanecká sněmovna nepochybně patří.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

Mgr. Jana Černochová

Příloha: Odpovědi MZV na dotazy členů ZAV PS PČR s doplněním nezodpovězených dotazů a doplňujících dotazů

ODPOVĚĎ MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE