Interpelace na ministra životního prostředí ve věci Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030

Vážený pane ministře,

podle dostupných informací připravil Váš resort, ve spolupráci s dalšími ministerstvy, úřady a organizacemi, na jednání vlády materiál s názvem Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020–2030 (dále jen „Strategie“).

Je překvapující, že mezi „nelegální zabíjení“ byla zařazena i kapitola 3. Olověné střelivo v myslivosti a olověné zátěže v rybářství. Na zmíněnou kapitolu Strategie upozornilo Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX z. s., které zároveň podrobilo kapitolu 3. své analýze (viz příloha), ve které mj. uvádí, že text Strategie „…trpí vážnými formálními nedostatky včetně špatně použitých termínů, zavádějících formulací a nepravdivých či chybějících citací a zdrojů“.

Připomínám, že dne 21. ledna 2019 jste reagoval na mnou zaslaný otevřený dopis týkající se mj. plošného zákazu olova ve střelivu a rybářském závaží následovně: „Diskuse o jisté míře restrikce použití olova je proto legitimní, avšak je vždy nutné přihlédnout ke kontextu, ve kterém je olověná munice využívána, její funkčnosti, je nutné také prokázat dopady náhražek do životního prostředí stejně jako socioekonomickou přijatelnost alternativ. Právě z této debaty vzešel návrh na zákaz používání olova v brokovém střelivu v mokřadech, u kterého by měly iniciativy na omezení olova přinejmenším prozatím také zůstat.“

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Považujete myslivost a rybářství za nelegální činnost? Pokud ne, proč jsou právě myslivost a rybářství a používání olova při těchto aktivitách podle Strategie zařazeny a dávány s ní do spojitosti jako „nelegální zabíjení živočichů“?
  2. Jaký je Váš názor na analýzu LEX provedenou ke kapitole 3. Strategie a na její závěry? Jsou tvrzení uvedená v analýze LEX pravdivá?
  3. Je pravdou, že Ministerstvo životního prostředí požaduje zákaz používání olověného střeliva a rybářských olověných zátěží na celém území České republiky, jak uvádí Strategie? Pokud ano, proč Vaše výše zmíněná odpověď na můj dopis tento cíl popírá?
  4. Došlo již k prokázání pozitivních dopadů náhražek olova ve střelivu a rybářském závaží, a to včetně socioekonomické přijatelnosti takových alternativ, jak jste sám zmiňoval ve své lednové odpovědi? Pokud ne, proč jste změnil názor?
  5. Souhlasíte, že by Strategie měla obsahovat dopady navrhovaných opatření? Pokud ano, proč je neobsahuje? Budou dopady doplněny? Pokud ano, kdy?
  6. Jaké budou finanční náklady a dopady při plošném zákazu olova na našem území?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE