Interpelace na ministryni školství ve věci činnosti Feministické společnosti Univerzity Karlovy

Vážený paní ministryně,

obracím se na Vás ve věci činnosti Feministické společnosti Univerzity Karlovy. Na oficiálních internetových stránkách Filosofické fakulty Univerzity Karlovy je možné dohledat činnost tzv. spolku Feministické společnosti UK, který svými aktivitami propaguje myšlenky politické ideologie feminismu. Samotná Feministická společnost UK na internetových stránkách www.fem.cuni.cz o své činnosti tvrdí, že „…je akademický spolek, který slučuje feministicky smýšlející student(k)y, absolvent(k)y a vyučující Univerzity Karlovy“. Dále pak ke svému působení pod záštitou Univerzity Karlovy Feministická společnost UK uvádí, že „...V rámci akademické obce UK si spolek klade za cíl zvýšit povědomí o cílech feminismu a o přítomné diskriminaci. Dále pořádá přednášky (nejen) pro členky a členy akademické obce UK“. Z toho lze dle mého názoru jasně vyvozovat, že tato společnost vykazuje znaky politického hnutí, neboť propaguje určitý konkrétní politický světonázor, usiluje o prosazení jeho cílů, ačkoliv se tak děje mimovolebním způsobem, a usiluje o zvýšení jeho podpory ve společnosti.

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v § 2 odst. 10 jasně stanoví, že „Na vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických hnutí“. Dále pak v § 5 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích je stanoveno, že Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy“. Následně stejný paragraf zákona dále v odst. 3 říká, že „Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony je nepřípustné“.

Z toho dovozuji, že je nepřípustné, aby byly pod záštitou Univerzity Karlovy podporovány aktivity organizace, která propaguje obdobně jako politické strany a hnutí jednu konkrétní politickou ideologii. Jsem přesvědčena, že akademické prostředí by mělo být od vlivu podobných spolků oproštěno a že vysoké školy by neměly jejich činnost podporovat, natož je zaštiťovat. V žádném případě tím nechci nijak regulovat svobodnou diskusi, která je a má být této půdě vlastní, nicméně nepovažuji za vhodné, aby v rámci této diskuse docházelo ke zjevnému upřednostňování určitého konkrétního názorového proudu jeho institucionalizací. Spolkové aktivity pod patronací univerzit a vysokých škol by zcela jednoznačně měly mít výhradně zájmový charakter, nikoliv charakter ideologický.

Nelze jistě popřít, že feminismus patří mezi hlavní světové politické ideologie, stejně jako např. liberalismus, konzervatismus, socialismus, komunismus, fašismus, nacionalismus, anarchismus, enviromentalismu atd. Doposud jsem ovšem nezaregistrovala, že by některý z těchto proudů pronikal do akademického prostředí cestou vzniku organizovaných spolků zaštiťujících se jménem konkrétních univerzit či vysokých škol. Domnívám se, že by to nebylo vhodné a rozhodně by to nebylo tolerováno stejně, jako je tomu ve výše uvedeném konkrétním případě. Proto považuji existenci výše uvedeného spolku za nemorální, neslučitelnou se zásadami nestranného a objektivního charakteru akademické půdy a dost možná i nezákonnou.

Dovolte mi, abych Vám této souvislosti položila několik otázek.

  1. Vnímáte působení organizací majících politický charakter a podporovaných ze strany vedení vysokých škol a univerzit na akademické půdě jako problematické?
  2. Nedomníváte se, že by se mohlo jednat o nebezpečný precedens, na který by se mohly odvolávat další politická hnutí, která by se však formálně označila za spolek?
  3. Považujete působení Feministické společnosti Univerzity Karlovy na akademické půdě za protizákonné? Pokud ano, jak budete v této věci dále postupovat?
  4. Jakým způsobem hodláte zabezpečit to, aby prostředí vysokých škol bylo skutečně oproštěné od vlivu organizací, které mají politické cíle a reprezentují konkrétní politické ideové proudy? Jsou dle Vašeho názoru v tomto ohledu stávající kontrolní mechanismy dostatečné?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,                                                                       

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE