Interpelace na ministryni školství ve věci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Vážený paní ministryně,

obracím se na Vás ve věci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“).

V květnu 2015 podala ředitelka Střední zdravotnické školy Ruská (dále jen „SZŠ Ruská“) paní PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. stížnost na Českou školní inspekci (dále jen „ČSI“) proti podmínkám průběhu a výsledkům vzdělávání na Základní škole Meteorologická (dále jen „ZŠM“), kdy žádala prošetření vydání dokladu „Vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání“ ze dne 25. června 2013, které vydala Základní škola Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libeň, pro studentku Ayan Jamaal Ahmednuur (dále jen „absolventka“).

V dokumentu, který má SZŠ Ruská k dispozici, bylo uvedeno, že výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu čj. ZŠ-S-21/2007 Škola pro každého (dle RVP ZV  z roku 2007, upravené v roce 2013). Absolventka tohoto kurzu tak získala stupeň základního vzdělání na „Kurzu pro získání základního vzdělání“ na ZŠM, ačkoliv z Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání vyplývá, že za devět let absolvování základního vzdělání je počet odučených hodin cca 8 160 a předpokládá se, že žák po absolvování základního vzdělání bude umět komunikovat, porozumí poslechu, bude umět číst s porozuměním, psát text a dále mimo jiné rozvíjet sociální, komunikativní, estetické, matematické a jiné dovednosti. Zároveň se paní ředitelka SZŠ Ruská v květnu 2015 obrátila i na odbor právní a správní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), kde rovněž podala stížnost na průběh a podmínky studia na ZŠM, respektive na prověření „Vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělávání“ v rámci školního vzdělávacího programu (dále jen „ŠVP“) čj. ZŠ-S-21/2007 Škola pro každého.

Odborem právním a správním MŠMT bylo následně zjištěno, že „Srovnáním výčtu předmětů na přiloženém vysvědčení a výčtu předmětů uvedených v učebním plánu základní školy je zřejmé, že nejsou v souladu, a proto lze konstatovat, že škola neorganizovala zkoušku v souladu s právními předpisy. V tomto ohledu se jeví vaše stížnost jako důvodná.“ Oproti tomu kontrola ČŠI došla k zjištění, že došlo jen k drobnému administrativnímu pochybení ze strany ZŠM u vysvědčení absolventky, kdy „v kolonce „Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu“ číslo jednací nesouhlasí s číslem jednacím platného ŠVP, který škola předložila. Ve složce jmenované absolventky, jak ČŠI ve škola zkontrolovala, je však kopie vysvědčení, na které je číslo jednací daného ŠVP správně.

V této souvislostí a s ohledem na výše popsané bych se Vás chtěl zeptat na následující otázky:

  1. Byl, a stále i je, uvedený ŠVP v souladu s uvedeným RVP ZV?
  2. Které zjištění je relevantní - ČŠI nebo MŠMT? Vnímáte jako problém tyto protichůdná stanoviska?
  3. Pokud podle MŠMT ZŠM neorganizovala zkoušku v souladu s právními předpisy, stávají se vysvědčení vydané ZŠM neplatné?
  4. Je realizovaný kurz ZŠM pro cizince rovnocenný se získaným stupněm vzdělání v České republice pro všechny žáky?
  5. Je kurz ZŠM za nastavených podmínek realizovatelný a zaručuje očekávané výstupy, které jsou stanoveny v RVP ZV?
  6. Domníváte se, že by měli všichni absolventi, kteří získají základní stupeň vzdělání v České republice, ovládat Český jazyk slovem i písmem? Pokud ano, skutečně tomu tak bylo i v případě zmíněné absolventky?
  7. Jakým způsobem jsou takovéto kurzy financovány?
  8. Vnímáte praxi a popsaný postup ZŠM jako problém? Pokud ano, jaké budou Vaše další kroky?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,                                                                       

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE