Interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci fungování znaleckého ústavu Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice a.s.

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás s interpelací ve věci fungování znaleckého ústavu zapsaného v odd. II seznamu znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti, a to konkrétně znaleckého ústavu Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice a.s.

Mám důvodnou obavu, že uvedený znalecký ústav nesplňuje podmínky stanovené pro zápis do seznamu znaleckých ústavů vyplývající z ustanovení § 21, § 21a a § 21b zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Domnívám se, že podmínky nutné pro zápis znaleckého ústavu do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů musí být dodrženy i v dalším fungování znaleckého ústavu, neboť posudky znaleckého ústavu jsou v trestním řízení často označovány jako posudky vědeckého ústavu. Právě „vědecký ústav /posudek“ je soudy nadřazován nad znalecké posudky fyzických osob, ačkoliv by mělo platit, že znalecké posudky znaleckého ústavu zapsaného v odd. II seznamu znaleckých ústavů nemají být v rámci hodnocení důkazů stavěny na vrchol pomyslné pyramidy důkazů.

Je obecně známo, že obecné soudy často dlouze pojednávají o tom, že v případě doplnění dokazování ústavními posudky, nelze tyto nejen přezkoumávat, ale soudy slepě znaleckým závěrům znaleckého ústavu důvěřují a nadřazují je. Právě zobecňující pojem „vědecký posudek“ vede soudy k přesvědčení o neomylnosti znaleckých závěrů. Uvedený postup zvolily soudy například ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě č.j. 50T5/2015, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod č.j.  34 T 29/2016, vedené u Okresního soudu v Ostravě č.j. 2T 101/2018 (v této věci byl ústavní posudek hodnocen jako listinný důkaz). Nutno zdůraznit, že v uvedených trestních věcech byl ústavní znalecký posudek vypracován zmíněným znaleckým ústavem Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice a.s.

Jsem přesvědčena, že z § 21, § 21 a, § 21b zákona č. 361967 Sb. vyplývá, že znaleckým ústavem zapsaným v odd. II seznamu znaleckých ústavů jsou vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce.

S ohledem na platnou zákonnou úpravu vztahující se ke vzniku oprávnění k výkonu znalecké činnosti znaleckého ústavu Soudní lékařství nemocnice České Budějovice, a.s. žádám o sdělení, zda tento znalecký ústav splňuje základní podmínku pro výkon znalecké činnosti vědeckého ústavu zapsaného v odd. II. V Českých Budějovicích je sice Jihočeská univerzita, tato ovšem nemá lékařskou fakultu, ale pouze zdravotně sociální fakultu, jejíž akreditované obory nelze v žádném případě považovat za ani příbuzné obory soudního lékařství. Z veřejně dostupných zdrojů nelze dohledat žádnou informaci k vědeckovýzkumné činnosti předmětného znaleckého ústavu v odvětví soudního lékařství. Dokonce ani v seznamu vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy není pro Jihočeský kraj, tak ani pro město České Budějovice žádná vědeckovýzkumná instituce, vyjma Akademie věd. Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, a.s. není ani ze své podstaty osobou veřejného práva.

Uvedený znalecký ústav nesplňuje ani podmínku tří znalců (tedy podmínku pro zápis znaleckého ústavu v odd. I), neboť v seznamu znalců je zaspán jako znalec působící v Nemocnici České Budějovic a.s. pro obor odvětví soudní lékařství pouze doc. MUDr. František Vorel, CSc. a MUDr. Zdeněk Šenkýř. Ústavní znalecký posudek uvedeného ústavu je ovšem podepsán vždy i MUDr. Tomáškovou za zpracovatele ústavního znaleckého posudku, jež ovšem není znalkyní. V této souvislosti se tedy dotazuji, zda po zápisu znaleckého ústavu do odd. II seznamu znaleckých ústavů musí být i do budoucna pro výkon znalecké činnosti splněna podmínka vědeckovýzkumné instituce? Jedná se o zákonnou podmínku? Pokud není tato podmínka naplněna, lze akceptovat fungování takového znaleckého ústavu? Je povinen znalecký ústav, respektive osoba zaštiťující znalecký ústav, ohlásit změnu personálního znaleckého obsazení znaleckého ústavu? Pokud tak neučiní, jedná se o protiprávní stav? Je Ministerstvo spravedlnosti poté, co zjistí, že znalecký ústav zapsaný v od. II znaleckých ústavů nesplňuje podmínky deklarované při zápisu do seznamu znaleckých ústavů, oprávněno nebo povinno zahájit správní řízení o vyškrtnutí takového znaleckého ústavu ze seznamu znaleckých ústavů? Za jakých podmínek lze vyškrtnout znalecký ústav zapsaný v odd. II ze seznamu znaleckých ústavů?

Dále jsem došla k zjištění, že v seznamu znaleckých ústavů odd. II je dále zapsán znalecký ústav pro genetiku – určování otcovství, a to opět zmíněná Nemocnice České Budějovice, a.s. Byl mi předán ústavní znalecký posudek vypracovaný ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. 50T5/2015. Prostým nahlédnutím do tohoto znaleckého posudku ovšem nejde jasně a určitě zjistit, kdo vlastně ústavní znalecký posudek vypracoval, neboť znalecký posudek nemá základní formální náležitosti stanovené v § 13 vyhláškou č. 37/1967 Sb., a to znaleckou doložkou. Zmíněný posudek je opatřen třemi jmény. Figurují zde jména doc. MUDr. František Vorel, CSc., MUDr. Zdeněk Šenkýř a MUDr. Eva Tomášková a pod jmény je připojeno razítko s označením znalecký ústav Nemocnice České Budějovice, a.s.  Jaký je názor Ministerstva spravedlnosti k tomu, který znalecký ústav vypracoval znalecký posudek ve věci vedené Krajským soudem v Ostravě pod. č.j. 50 T 5/2015? Dále žádám o stanovisko k tomu, zda náležitosti znaleckého posudku stanovené v §13 vyhlášky č. 37/1967 Sb., jež je prováděcí vyhláškou k zákonu o znalcích a tlumočnících, splňuje dotčený znalecký posudek č. 3/2015 (jedná se o trestní věc vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. 50T5/2015). Pokud tyto zákonné náležitosti neobsahuje, o čemž jsem přesvědčena, jedná se o znalecký posudek zákonný či nikoliv? Lze takový znalecký posudek použít v rámci dokazování jako zákonný důkaz? Je možné z veřejných zdrojů přiznat znalečné? Nutno zdůraznit, že Krajským soudem v Ostravě ve věci 50T5/2015 bylo proplaceno znalečné ve výši 254.813,91 Kč, a to Nemocnici České Budějovice, a.s.

Jsem přesvědčena, že nelze tolerovat, aby soudy rezignovaly na přezkum formálních náležitosti znaleckých posudků a bez rozmyslu proplácely z veřejných zdrojů znalečné v jakékoliv výši. Je nepřijatelné, aby se kdokoliv na Krajském soudě v Ostravě nezamyslel nad tím, zda znalečné objektivně odpovídá rozsahu znalecké činnosti. V souvislosti s uvedeným případem mám velkou obavu, že prostřednictvím znalečného jsou odčerpávány nekontrolovaně, nikoliv však nekontrolovatelně, finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti.

Tímto Vás žádám, nad rámec zodpovězení výše položených otázek, o stanovisko ke shora uvedenému znaleckému ústavu, tedy zda jej lze vůbec ještě považovat za znalecký ústav zapsaný v odd. II. Může vykonávat znaleckou činnost, pokud podmínky pro výkon znalecké činnosti nesplňuje? Od kdy je podmínky pro výkon znalecké činnosti nesplňuje? Kolik vyhotovil znaleckých posudků od doby, kdy přestal splňovat zákonné podmínky pro výkon znalecké činnosti? Kolik mu bylo za tuto dobu proplaceno znalečného a kterými soudy či policejními orgány (zde žádám především o součinnost s Ministerstvem vnitra). Dále Vás žádám o vyjádření, jaké kroky k nápravě protiprávního stavu souvisejícího se znaleckým ústavem Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, a.s. učiníte? Jaké budou Vaše další kroky ve zmíněném případu proplacení znalečného Krajským soudem v Ostravě tomuto ústavu? Je podle Vás předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě č. 50 T paní soudkyně JUDr. Renata Gilová zodpovědná za kontrolu znalečného a za příkaz k jeho proplacení? Pokud ano, jaká učiníte opatření vůči její osobě v této souvislosti, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že uvedená soudkyně požádala předmětný znalecký ústav k vypracování dodatku ústavního znaleckého posudku? Lze ještě vůbec v kontextu shora uvedených pochybností o znalecké činnosti zmíněného znaleckého ústavu žádat doplnění znaleckého posudku, jenž odporuje zákonným podmínkám stanoveným v § 13 prováděcí vyhlášky k zákonu o znalcích a tlumočnících? Z logiky věci by další dodatek znamenal i další proplacené znalečné.

Současně žádám s odkazem na instrukci Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017 o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků o přezkum znaleckého posudku znaleckého ústavu Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, a.s. (ač není tento znalecký subjekt v posudku označen) č. 3/2015, tedy zda v souladu s § 22 odst. 1 jsou dodrženy stanovené formální a obsahové náležitosti úkonu uvedené v § 13 a § 14 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ale též zda byl proveden znalecký úkon s náležitou odbornou péčí a lege artis a žádám o sdělení výsledku přezkumu. V této souvislosti poukazuji na námitky vůči znaleckým závěrům ústavního znaleckého posudku popsaným v návrhu na povolení obnovy trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě č.j. 50T5/015.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

 

 

Přílohy:

Žádost Krajského soudu v Ostravě o doplnění znaleckého posudku.

Vyúčtování revizního znaleckého posudku.

Návrh Petra Kramného na povolení obnovy řízení u Krajského soudu v Ostravě.

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE