Interpelace na ministryni financí ve věci rozsahu definice předškolního zařízení pro účely slevy za umístění dítěte

Vážená paní ministryně,

 

            obracím se na Vás s písemnou interpelací v záležitosti výkladu stávající definice předškolního zařízení pro účely slevy na umístění dítěte dle § 35bb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

            V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), podle kterého do samostatné působnosti městské části náleží rovněž oprávnění zakládat a zřizovat právnické osoby provozující předškolní zařízení, provozuje Centrum sociálních služeb Praha 2, příspěvková organizace zřízená městskou částí Praha 2 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 122, ve své hlavní činnosti vedle dětských skupin nadále rovněž jesle, které jsou určeny pro děti již od 6 měsíců věku (v obchodním rejstříku má příspěvková organizace zapsán předmět činnosti: Péče o všestranný rozvoj dětí do věku 3 let).

            Také tyto jesle byly na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), která byla provedena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2014 Sb.“), považovány za zařízení péče o děti předškolního věku ve smyslu ustanovení § 35bb odst. 1 zákona o daních z příjmů a rodiče dětí do nich přijatých tedy mohli uplatňovat slevu za umístění dítěte.

Po novele zákona o daních z příjmů provedené zákonem č. 127/2015 Sb. byla definice předškolního zařízení v ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů zúžena, a to v návaznosti na změnu vymezení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kdy vymezení této služby bylo upraveno tak, aby z jeho rozsahu byli vyloučeni poskytovatelé pouze volnočasových aktivit a aby tedy bylo zcela zřejmé, že služba péče o dítě v dětské skupině je z hlediska svého obsahu a intenzity alternativou mateřských škol, případně jeslí. Sleva za umístění dítěte podle § 35bb zákona o daních z příjmů se tak nyní týká předškolních zařízení, jimiž se rozumí:

 

  1. mateřské školy podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
  1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  2. mateřskou školou podle školského zákona.

            Zákon č. 127/2015 Sb. byl přijat na základě poslaneckého návrhu zákona (sněmovní tisk č. 366; 7. volební období 2013-2017) předloženého dne 4. 12. 2014, který původně předpokládal zúžení rozsahu § 35bb zákona o daních z příjmů natolik, že by se možnost uplatnění slevy za umístění dítěte týkala pouze zařízení péče o dítě v dětské skupině.

K tomuto poslaneckému návrhu zákona však Vláda ČR ve svém stanovisku přijatém na schůzi konané dne 22. prosince 2014 uvedla, že sice souhlasí s celkovým navrhovaným věcným řešením, ale za předpokladu legislativního dopracování poslaneckého návrhu zákona ve smyslu jí uvedených doporučení. Doporučení Vlády ČR č. 4, vycházející z požadavku na dodržení principu rovnosti v legislativě, se přitom týkalo navrhované úpravy § 35bb zákona o daních z příjmů, kdy Vláda ČR výslovně upozornila na nedostatky předloženého poslaneckého návrhu zákona spočívající v tom, že „v důsledku přijetí navrženého znění by byly znevýhodněny např. podnikové či soukromé mateřské školy, soukromé jesle, dětská centra provozující mateřskou školu nebo zařízení provozovaná na základě živnosti podle živnostenského zákona, jejichž předmětem činnosti je péče o děti. Navržené úpravy by tak mohly být nedůvodně diskriminující, jelikož by se čistě na základě formálních kritérií zvýhodňovala některá zařízení poskytující služby obdobného charakteru“.

            Poslanecká sněmovna výše citované stanovisko Vlády ČR, poukazující na nutnost respektovat v legislativě princip rovnosti v právech ve smyslu čl. 1 Listiny základních práv a svobod, ve své další činnosti týkající se projednávání předloženého návrhu zákona akceptovala a následně byl Výborem pro sociální politiku (usnesení č. 97 z 21. schůze konané dne 4. 3. 2015) doporučen pozměňovací návrh, kterým byl do ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů doplněn nový odstavec 6 obsahující definici předškolního zařízení tak, jak je výše citována dle platného znění zákona. Tento pozměňovací návrh a posléze také návrh zákona ve znění tohoto pozměňovacího návrhu byl Poslaneckou sněmovnou schválen. Senát se již návrhem nezabýval a po podpisu prezidentem byl zákon pod č. 127 dne 4. 6. 2015 vyhlášen ve Sbírce zákonů.

            Je tak zcela zřejmé, že cílem legislativní úpravy provedené zákonem č. 127/2015 Sb. nebylo vyloučit na základě nepodstatných formálních kritérií, jako je evidence v určitém veřejném rejstříku, z možnosti uplatnění slevy za umístění dítěte rodiče dětí, jimž je péče poskytována v zařízení poskytujícím služby obdobného charakteru, jaké jsou poskytovány v rámci služby péče o dítě v dětské skupině. Proto je třeba i výše citované znění § 35bb odst. 6 zákona o daních z příjmů vykládat v souladu s jeho účelem, jak plyne z výše citovaného stanoviska Vlády ČR, které Poslanecká sněmovna ve své další činnosti plně přijala, a písm. c) odst. 6 § 35bb zákona o daních z příjmů analogicky aplikovat rovněž na další subjekty, které v souladu se zápisem ve veřejném rejstříku v rámci své činnosti poskytují služby obdobného charakteru, jaké jsou poskytovány zařízením péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou.

Takovým subjektem je rovněž Centrum sociálních služeb Praha 2, které provozuje v Londýnské 16, Praha 2, jesle pro děti, kam jsou přijímány již tradičně rovněž děti mladší 1 roku, což by nebylo v dětské skupině možné.

Pro toto zařízení provozované Centrem sociálních služeb Praha 2 platí z hlediska hygienických a stavebně právních předpisů stejné nároky jako pro zařízení poskytující službu péče o dítě v dětské skupině a příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 dodržuje ve své činnosti rovněž požadavky na odbornou způsobilost svých zaměstnanců v míře zcela srovnatelné s požadavky na odbornou způsobilost pečující osoby dle zákona č. 247/2014 Sb. nebo na odbornou způsobilost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jde vázanou živnost Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu. Jesle tvoří dvě skupiny s maximální kapacitou 25 dětí, tedy kapacitou, která se nijak zásadně neodlišuje od maximální kapacity dětské skupiny.

            Ze stanoviska Generálního finančního ředitelství, které si v návaznosti na nejednotnou praxi finančních úřadů v uznávání slevy za umístění dítěte v jeslích Centrum sociálních služeb Praha 2 jako provozovatel jeslí vyžádalo a které bylo vydáno pod č. j. 50297/18/7100-10115-11368 dne 14. 6. 2018 (je přiloženo k této interpelaci), však plyne, že k tomu, aby v případě umístění dítěte do jeslí provozovaných Centrem sociálních služeb Praha 2 mohli rodiče uplatnit slevu za umístění dítěte, by Centrum sociálních služeb Praha 2 muselo jesle provozovat podnikatelským způsobem a disponovat pro takovou činnost živnostenským listem, což je závěr, který neodpovídá ani výše citovanému zákonu o hlavním městě Praze, který městským částem umožňuje zřizovat právnické osoby provozující předškolní zařízení, ani výše popsaným okolnostem a účelu sledovanému vydáním zákona č. 127/2015 Sb.

            Přijetí takového výkladu by znamenalo zcela nepochybně diskriminační praxi vůči některým rodičům a provozovatelům jeslí, jako je Centrum sociálních služeb Praha 2, jen z důvodu, že se jedná o nepodnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku. Z ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů přitom plyne, že zákonodárce nehodlal rozlišovat podle toho, zda péče o dítě je poskytována podnikatelem, či nepodnikatelským subjektem (obě možnosti jsou upraveny a primární je dokonce poskytování péče o dítě nepodnikajícími subjekty) a že v případě podnikatelů je zásadní podmínkou pro možnost uplatnění slevy srovnatelnost jimi poskytované péče s vyjmenovanými nepodnikatelskými zařízeními. Je-li zákonem dána možnost u dalších subjektů srovnat charakter jimi poskytované péče s péčí poskytovanou mateřskými školami či zařízeními poskytujícími službu péče o dítě v dětské skupině, není dán objektivní a rozumný důvod, proč by tato možnost měla být omezena pouze na podnikatele zapsané v živnostenském rejstříku a proč by nemělo být stejně nahlíženo na subjekty, které také poskytují zcela srovnatelnou péči o děti, byť v rámci své hlavní činnosti (tj. nikoliv podnikatelským způsobem). Odpovídá to výše zmíněnému stanovisku Vlády ČR a tím rovněž účelu, k němuž měla právní úprava zakotvená v zákoně č. 127/2015 Sb. směřovat, pokud se týká rovnosti rodičů v možnosti uplatnění slevy za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů. Podstatným důvodem pro jiné zacházení s rodiči zde, s ohledem na výše uvedené, nemůže být to, zda je péče o jejich dítě poskytována podnikatelem či subjektem, který péči o dítě zajišťuje v hlavní činnosti, což naznačuje přiložené stanovisko Generálního finančního ředitelství, ani to, že někteří nepodnikající (obcemi či městskými částmi zřízení) poskytovatelé služeb péče o dítě, jsou zapsáni v obchodním a nikoliv v živnostenském rejstříku.

S ohledem na výše uvedené se tedy dotazuji, zda Ministerstvo financí, které je gestorem zákona o daních z příjmů a je nadřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství, zajistí přípravu metodického materiálu k výkladu ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů, jímž by bylo zamezeno odlišnému přístupu k rodičům, kteří svěří své dítě do péče jeslí provozovaných způsobem zcela srovnatelným s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, jako to činí Centrem sociálních služeb Praha 2. Současně se dotazuji, zda případně bude Ministerstvem financí zpracována novela zákona o daních z příjmů, kterou by do definice předškolního zařízení v § 35bb zákona o daních z příjmů byly již zcela explicitně zařazeny rovněž jesle provozované obcemi a právnickými osobami zřízenými obcemi či městskými částmi hlavního města Prahy, které mají péči o děti předškolního věku v předmětu své hlavní činnosti.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ FINANCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE