Interpelace na místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu ve věci stavu společnosti Explosia, a. s.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci stavu společnosti Explosia a.s., která svojí samostatnou hospodářskou činností od 1. 6. 2002 navázala na tradici započatou již v roce 1920, a tak v březnu roku 2020 společnost oslavila 100 let své existence.

Explosia byla v minulosti úspěšnou firmou a mám za to, že i dnes by měl náš stát považovat tuto společnost za strategicky velmi významnou, protože v bývalém východním bloku není mnoho srovnatelných firem, které by byly schopné vyrábět široké spektrum střelných prachů a trhavin důležitých, kromě jiného, pro zajištění obranyschopnosti státu.

Domnívám se, že je nutné řešit postavení a budoucnost Explosie primárně s ohledem na bezpečnost České republiky, a to i ve vazbě na závislost na firmě Synthesia. Česká republika musí uchovat schopnost vyrábět výbušniny, aby v případě rozsáhlejší krize a přerušení dodavatelských řetězců byla schopná zajistit potřeby ozbrojených sil i bezpečnostních sborů.

V této souvislosti bych Vám chtěla položit následující otázky:

  1. Jsou smluvně zajištěny dodávky společnosti Explosia v oblasti výbušnin a dalšího speciálního materiálu v krizových stavech tak, aby v případě rozsáhlejší krize a přerušení dodavatelských řetězců byla schopná zajistit a pokrýt potřeby ozbrojených sil i bezpečnostních sborů České republiky?
  2. Domníváte se, že je schopná společnost Explosia držet krok se zahraniční konkurencí, i když má zastaralé strojní vybavení? Je pravdou, že například střelný prach se v Explosii dodnes válcuje na válcích, které získala po válce v rámci reparací?
  3. Vnímáte postavení společnosti Synthesia ke společnosti Explosia za výhodné?
  4. Je pravdou, že společnost Synthesia je monopolním dodavatelem elektrické energie pro společnost Explosia? Pokud ano, jsou ceny dodávané energie pro společnost Explosia výhodné? Prosím o poskytnutí analýzy, která tuto problematiku hodnotila, respektive aktuálně hodnotí.
  5. Je pravdou, že společnost Explosia není vlastníkem rozvodů páry a tlakového vzduchu, které jsou v jejím areálu a slouží k zásobování jejích výrobních provozů? Pokud ano, kdo je vlastníkem a je tento způsob řešení zajištění dodávek energie pro Explosii výhodný? Opět prosím o poskytnutí analýzy vypracované na toto téma.
  6. Od koho společnost Explosie odebírá nitrocelulózu, což je základní surovina pro výrobu střelných prachů? Z jakého důvodu Explosia nemá vlastní zdroj této suroviny? Měla v minulosti Explosia možnost vlastní zdroj této suroviny získat? Pokud ano, z jakého důvodu se tak nestalo?
  7. Existuje srovnání, zda by nebylo pro Explosii výhodnější nitrocelulózu nakupovat v zahraničí? Prosím o poskytnutí předmětného srovnání.
  8. Jste spokojený se stavem společnosti Explosia? Jaké jsou záměry státu při rozvoji společnosti v následujících letech, včetně případných investičních záměrů?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU NALEZNETE ZDE