Interpelace na předsedu vlády B. Sobotku ve věci dotací pro motoristické sportovní organizace II.

                                        

                                                                                                                                                                            V Praze dne 10. července 2015
Vážený pane premiére,

dne 6. května jsem se na Vás obrátila s písemnou interpelací ve věci dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro motoristické sportovní organizace. Znepokojily mě určité nesrovnalosti v rozdělování těchto dotací, kdy jedna z těchto organizací – Autoklub ČR – uváděla nesprávné údaje týkající se počtu jejích členů. Podle informací obsažených v materiálu MŠMT s názvem „Státní podpora sportu pro rok 2015“, kterým byly vyhlášeny dotační programy neinvestičního charakteru pro oblast sportu na letošní rok, je přitom kritériem důležitým pro stanovení velikosti státní podpory pro jednotlivé sportovní spolky právě počet jejich členů. Problematické je, že v tomto materiálu již není přesně uvedeno, jakým způsobem má být počet členů organizací prokazován.

Podle mých informací Autoklub ČR v žádostech o dotace uváděl počet členů, který několikanásobně překračuje skutečnost, neboť tyto údaje byly v přímém rozporu s údaji, které představitelé Autoklubu uvedli v podkladech pro Mezinárodní automobilovou federaci FIA. V podkladech pro žádost o dotace z MŠMT na rok 2014 uváděl Autoklub počet členů cca 85 000, v oficiálních podkladech Plenárního zasedání FIA REGION I, které se konalo 7. 5. 2015 v Tunisu, uvedl počet členů 9 350.
Ve své odpovědi mne ubezpečujete, že Autoklub ČR při podávání žádosti o dotaci nepodváděl a uvádíte mnoho argumentů na jeho obhajobu. Upřímně řečeno, namísto obhajoby postupu Autoklubu a tlumočení jeho stanoviska – právě tak totiž Vaše odpověď vyznívá – jsem očekávala, že jako předseda vlády budete reagovat tím, že dané podezření necháte prověřit a že připustíte, že skutečně v počtu členů existují určité rozpory. Přeci jen mezi čísly 85 000 a necelých 10 000 existuje značný, a na první pohled patrný rozdíl.

Jako jeden z hlavních argumentů, kterými vyvracíte uvedené nesrovnalosti, uvádíte skutečnost, že Autoklub v roce 2014 zavedl nový systém elektronické evidence členů, a že na letošní rok jsou tedy data přesnější. Dle Vašeho tvrzení v žádosti o dotaci na rok 2015 pak došlo díky tomu k zpřesnění a Autoklub zde uvádí počet členů 11 513 osob. Pominu-li, že ani to není číslo, které by alespoň přibližně odpovídalo počtu členů vykazovanému pro Mezinárodní automobilovou organizaci, musím se zeptat, zda Vám nepřipadá divný ten pokles z loni uváděných 85 000? Skutečně považujete rozdíl ve výši cca osminásobku za uvěřitelný? Je podle Vašeho názoru přijatelné, že dříve vykazované počty tak hrubě neodpovídaly realitě, nebo snad věříte, že Autoklubu meziročně ubylo více než 70 tisíc členů?

Musím zde upozornit na to, že podle platné metodiky MŠMT jsou sportovní organizace povinny vést přesnou evidenci členů již od roku 2013. Nejedná se tedy o žádné nové pravidlo. A stejně tak jsou povinny vykazovat přesně členskou základnu ve svých žádostech o dotace na MŠMT. Tato povinnost samozřejmě vychází i z platných účetních předpisů, neboť je vázána na vykazování objemu členských příspěvků. Domnívám se proto, že argument týkající se zavedení elektronické evidence členů je naprosto lichý a pokud skutečně v minulosti docházelo k vykazování černých duší, což ostatně ve své odpovědi i nepřímo připouštíte, nelze to přejít bez povšimnutí. A očekávala bych, že Vy jako premiér budete dbát o to, aby pravidla pro přidělování dotací byla dodržována, a to i zpětně. Z Vaší odpovědi mám však pocit, že tomu tak není.

Pro úplnost bych chtěla ještě uvést, že se v dané dotační oblasti nejedná o žádné malé finanční prostředky. V roce 2014 Autoklub ČR obdržel na dotacích téměř 91 mil. Kč. A zarážející pak je, že i přes uvedený rozdíl v uvedeném počtu členů, tedy 85 000 v loňském roce a téměř 12 000 členů v letošním roce, což je, znovu zdůrazňuji, rozdíl více než 70 tisíc, také v letošním roce bylo této organizaci na dotacích přiděleno cca 92 mil. Kč. To znamená, že bez ohledu na tak výrazný pokles členů Autoklub také letos byl ze strany MŠMT podpořen stejně vysokou částkou. Skutečně Vám to, vážený pane premiére, nepřipadá divné?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE.