Interpelace na předsedu vlády ve věci návrhu na začlenění národních databází zbraní do společné databáze EU

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás ve věci návrhu možného začlenění vnitrostátních databází střelných zbraní a jejich vlastníků do společné databáze Evropské unie. Přesněji se jedná o dokument z 16. února 2021 Evropské rady 5787/21 „Proposal for the possible inclusion of national databases on firearms and their owners in the future Prüm framework“ (dokument je dostupný zde: https://www.statewatch.org/media/1982/eu-council-prum-firearms-proposal-5787-21.pdf).

Evropská rada v tomto dokumentu předkládá jako návrh k diskuzi vrcholným představitelům vlád, předsedům vlád a předsednickému státu, aby provedli vlastní analýzu návrhu a vyjádřili své stanovisko k zahrnutí národních databází, v našem případě by se pravděpodobně jednalo o náš Centrální registr zbraní, do zatím blíže nepopsané společné databáze a zda je relevantní v této debatě vůbec pokračovat.

Ráda bych se Vás v této souvislosti proto zeptala na následující dotazy a požádala o součinnost i ministry Vaší vlády.

  1. Jaký je Váš názor a postoj k výše popsanému návrhu? Máte nějaké podrobnější informace? Jaký bude další formální proces návrhu a jaké termíny byly stanoveny?
  2. Jaký je Váš postoj a stanovisko gesčních členů vlády k tomuto návrhu? Jaký resort, případně resorty, budou analýzu zpracovávat? Kdy bude tato analýza návrhu dostupná?
  3. Neobáváte se, že již účinný zákon č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky bude tímto návrhem Evropské rady postrádat smysl a duch nového zákona bude de facto popřen? Zejména nakládání se zbraněmi za krizového stavu upravené v § 17 odst. 2 zmíněného zákona, ve kterém se uvádí, že „Vláda nařízením stanoví zvláštní opatření k ochraně, utajení nebo zabránění zneužití informačních systémů a evidencí obsahujících informace o zbraních a držitelích příslušných oprávnění; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů o zajišťování bezpečnosti sítí a informačních systémů. O provedení zvláštních opatření podle věty první může vláda rozhodnout v případě vyhlášení krizového stavu.“
  4. Zákonodárci projevili vůli z držitelů legálních zbraní, v případě jejich zájmu, vytvářet branně-bezpečnostní rezervy státu. Ale přijetím návrhu, ačkoliv je nutné přiznat, že neznáme ještě jeho znění, bychom tyto skupiny nechávali evidovat v rámci společné databáze EU. Považujete to za vhodné řešení? Neobáváte se případného zneužití a nemožnosti zajistit adekvátní ochranu těchto informací a dobrovolných rezerv státu? Zákonodárci totiž v posledních novelách zbraňové legislativy mj. zřídili pojistky proti možnému zneužití informací uvedených v CRZ a zároveň, v případě potřeby a ohrožení informací a dat uložených v CRZ, jeho úplné vymazání.
  5. Vedlo by podle Vás zřízení společné centrální databáze střelných zbraní a jejich vlastníků EU k zefektivnění boje proti terorismu? Stala by se EU bezpečnější?
  6. Máte informace o postoji ostatních členských zemí EU a jejich vrcholných představitelů k tomuto návrhu?
  7. Není podle Vás tento návrh v rozporu s čl. 346 Lisabonské smlouvy? V článku 346 (bývalý článek 296 Smlouvy o ES) se uvádí: „a) členský stát není povinen poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho bezpečnosti, b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.“
  8. Jaký je podle Vás důvod a logika úvah o zavedení Centrálního registru zbraní EU, když už nyní je ve stávajících databázích INTERPOL, Europol a SIS zaznamenána registrace odcizených, pohřešovaných nebo zneužitých střelných zbraní jakož i miliony otisků a vzorků DNA od občanů EU? Proč potřebují orgány EU registrovat každého držitele zbraní členského státu, když stejně legální držitel může držet či nosit zbraň pouze ve své zemi, kde má povolení, a navíc se nesmí se zbraní bez zvláštního povolení pohybovat v rámci EU?
  9. Co si myslíte o zabezpečení takového unijního registru proti zneužití. Není principiálně takový velký registr rizikový? Bude EU schopna uchránit registr před kybernetickými útoky cizích mocností, kriminálních živlů a teroristů, proti kterým má být údajně namířen?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE