Interpelace na předsedu vlády ve věci směny pozemků mezi VLS ČR s. p. a Lesy ČR s. p.

Vážený pane předsedo vlády,

na jednání vlády 7. června 2021 byl zařazen materiál s názvem „Změna majetkoprávních vztahů státních podniků Lesy České republiky, s. p. a Vojenské lesy a statky ČR, s. p.“ Předmětný materiál (585/21), který se zabývá směnou majetku mezi Lesy ČR s. p. a VLS ČR s. p. byl zařazen v části C, tedy pro informaci členům vlády bez rozpravy. Dovolím si v této souvislosti položit několik dotazů.

Za prvé, dokument neprocházel připomínkovým řízením s odůvodněním, že „Materiál byl projednán Výborem pro EU anebo Bezpečnostní radou státu nebo výjimka z mezirezortního připomínkového řízení vyplývá z přílohy č. 5 k jednacímu řády vlády“. Z programů jednání Výboru pro EU a Bezpečnostní rady státu uveřejněných na stránkách vlády vyplývá, že podobný materiál se v těchto orgánech v nedávné době neprobíral, a v příloze č. 5 k jednacímu řádu vlády obdobný materiál také není uveden. Pokud byl dříve projednán v některém z těchto orgánů, žádám Vás o zaslání zápisu z tohoto jednání s datem, kdy a kde proběhlo, s jeho závěry a prezenční listinou. Pokud je součástí přílohy č. 5, prosím o zaslání jejího aktuálního znění s informací, kdy byla revize schválena.

Pokud materiál nebyl projednán ve výše zmíněných orgánech, pak Vás žádám o zaslání kopie žádosti o výjimku z připomínkového řízení, zdůvodnění, proč se tak má stát, Vašeho povolení výjimky a zdůvodnění zařazení do části C jednání vlády. Přihlížím k tomu, že jednací řád vlády uveřejněný na internetových stránkách Vlády ČR v čl. II, odst. 1 uvádí, že připomínkovým řízením nemusí procházet materiál nelegislativní povahy „…jehož obsah je čistě technického nebo organizačního charakteru, nemá zásadní význam z hlediska ekonomického, politického a sociálního a nenavrhuje se v něm uložit úkoly jiným členům vlády… než předkladateli…“. Přihlížím také k čl. V, odst. 5 písm. c) jednacího řádu vlády popisujícímu jaké typy materiálů lze, a naopak nelze zařadit do části C jednání. Konkrétně se v něm uvádí: „…Do části C nelze zařadit materiál nelegislativní povahy, jehož předmětem je návrh na rozhodnutí o věci týkající se nakládání s konkrétním majetkem státu…“

Předmětný materiál vypracovaný a předkládaný ministrem zemědělství přitom:

  1. není pouze technického charakteru, má zásadní význam jak pro změnu organizace VLS ČR s. p., tak i ekonomické dopady na podnik a úkoluje ministra obrany, takže by měl projít připomínkovým řízením a
  2. týká se nakládání s majetkem státu, takže by měl projít jak připomínkovým řízením, tak by neměl být zařazen v části C jednání vlády, tedy bez rozpravy.

Za druhé, v odůvodnění navrhovaného kroku jsem nenalezla žádný odkaz na jakýkoliv materiál koncepčního či strategického charakteru, který by směnu mezi VLS ČR s. p. a Lesy ČR s. p. zdůvodňoval, předpokládal a vysvětloval. Především mě zajímá, jak je směna v souladu s optimalizací vojenských újezdů provedenou před několika lety, jejímž cílem bylo mimo jiné scelení území a předání nepotřebných území obcím. Z dokumentů totiž vyplývá, že pozemky, které obdrží VLS ČR s. p., jsou na různých místech a ani nepřiléhají ke stávajícím oblastem pod správou VLS ČR s. p.

Za třetí, z hlediska zákona o státním podniku se jedná spíše o přeměnu státního podniku tzv. odštěpením jeho významné části (divize) a sloučením s jiným státním podnikem se všemi zákonnými důsledky vůči zaměstnancům, smluvním dodavatelům, odběratelům, poskytovatelům dotací apod. Tato přeměna nebyla obsahem Strategie VLS ČR, s. p. na roky 2021–2025, která byla schválena zakladatelem. Jak hodnotíte tento fakt a jak se podle Vás s ním vypořádal předkladatel? Jaké další právní kroky budou následovat? Květnová dozorčí rada VLS ČR s. p. žádný materiál týkající se směny majetku a přeměny podniku neprojednávala. Předpokládala bych, že nejprve projedná takto závažný krok orgán, který za zakladatele vykonává dohled nad podnikem a nese ze zákona odpovědnost. Tím spíš, když se zbavuje ekonomicky prosperující divize. Proč záměr nebyl nejprve projednán a schválen na dozorčí radě, což by bylo procesně správně a bylo by to transparentní?

Za čtvrté, materiál, ze kterého vychází přijaté usnesení vlády, hovoří o zachování pracovních míst. Zaměstnanci tedy budou převedeni 1:1 na státní podnik Lesy ČR? Jak konkrétně bude vše vypořádáno? Nepřijde Vám zvláštní, že takto zásadní záležitost není detailněji rozpracována v narychlo a bez připomínkového řízení předkládaném materiálu?

Za páté, předpokládám, že jste byl seznámen se stanoviskem Armády ČR k této směně a toto stanovisko Vám bylo při zařazování materiálu na jednání Vlády ČR předloženo. Stanovisko AČR považuji za významné, protože cvičení v divizi VLS ČR s. p. Mimoň probíhají poměrně často a je otázkou, jak bude armáda využívat pozemky nově získané od Lesů ČR s. p. Prosím proto o zaslání kopie stanoviska AČR k předmětné směně, které, předpokládám, bylo vypracované ještě před zařazením materiálu na jednání vlády.

Za šesté, překvapila mě rychlost a utajení s jakým se vše odehrává. Materiál byl autorizován v elektronickém systému vlády 2. června 2021 v odpoledních hodinách, 7. června 2021 prošel vládou bez rozpravy a k 1. červenci 2021 se má začít směna odehrávat. Přitom se jedná o směnu rozsáhlých pozemků, která má dopad i do dalších oblastí a na další subjekty, jak jsem uváděla výše. Hlavním argumentem v předkládaném dokumentu je vyrovnávání se s kůrovcovou kalamitou. Ta ovšem je v posledním roce utlumena a divize Mimoň má velmi dobré výsledky. Kůrovcový argument nemůže posloužit jako důvod pro tak rychle prováděné kroky vyvolávající pouze podezření, že jsou účelové a nekalé. Proč probíhá směna takto rychle a netransparentně? Jste jako předseda vlády srozuměn s tím, že kroky, které jste zaštítil, mohou být účelové a poškozovat VLS ČR, s. p., potažmo Ministerstvo obrany a Armádu ČR?

Za sedmé, překvapilo mě, že v předloženém materiálu není vyčíslena hodnota směňovaných pozemků například znalcem. Dle mého názoru je to velký problém, protože pokud není jasná hodnota pozemků, jak je možné stanovit, že nebude směnou poškozena jedna, či druhá strana? Proč nebyla oceněna celá divize Mimoň jako funkční samostatná část podniku VLS ČR s. p. proti ocenění pozemků Lesů ČR s. p. bez personálu a zázemí? Jak to bude zavedeno do účetnictví, když účetnictví má zobrazovat reálný obraz hospodaření podniku? Máte vyjádření auditora, který by tento postup dopředu zhodnotil a potvrdil jeho správnost?

Za osmé, předávání nemovitého majetku k 1. červenci 2021 je jednak vzhledem k červnovým termínům schvalování dozorčí radou, zakladatelem a vládou ne zcela reálné, ale navíc z ekonomického hlediska také dost nevýhodné. Především jde o daňovou neuznatelnost nákladů za 2. pololetí roku 2021 divize, která končí k 31. prosince 2021 na cizím majetku. Proč tomu tak je? Proč nehospodaří divize se svými pozemky až do konce roku?

Za deváté, objevují se informace o kvalitě jednotlivých směňovaných pozemků. Například v lesních pozemcích převáděných ve výměře 11 tisíc ha z Lesů ČR s. p. na divizi Plumlov má jít o vytěžený les. Potvrdíte tuto informaci? Považujete materiál předložený bez připomínkového řízení a rozpravy na vládu za dostatečný, byť neobsahuje znalecké posudky, nepopisuje skutečný stav směňovaných majetků, ani jejich cenu? Jste si vědom možného poškození ekonomických zájmů jednoho, či druhého státního podniku?

Za desáté, na některé pozemky, které mají být součástí směny, byly již uplatněny nároky a žádosti na převod, prodej, pronájem a podobně ať již od občanů, církví, obcí a dalších. O některých již bylo kladně rozhodnuto, nicméně nyní se má vše zastavit, dokud nebude směna dořešena. Byl jste o tom informován? O kolik případů a jakých se jedná a jak budou řešeny? Tento postup snižuje u občanů důvěru ve stát a jeho orgány a právní systém.

Vážený pane premiére, výše uvedené mě vede k jedné žádosti na Vás nad rámec interpelace. Vzhledem k netransparentnosti a nepochopitelné překotnosti kroků vedoucích ke směně majetků mezi VLS ČR s. p. a Lesy ČR s. p., vyvolávajících podezření z účelovosti, Vás žádám o pozastavení směny, zpracování adekvátních podkladů, jakými jsou například posudky oceňující směňovaný majetek a následně teprve o dokončení celé navrhované transakce, pokud bude shledána spravedlivou a především koncepční.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE