Interpelace na předsedu vlády ve věci zpopochybnění působnosti a kompetencí Generální inspekce bezpečnostních sborů

Vážený pane premiére,

            obracím se na Vás ve věci zpochybnění působnosti a kompetencí Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“). Dovolte mi, abych zde citovala § 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který zní: „(1) Úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je a) příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby České republiky anebo příslušník inspekce (dále jen „příslušník“),

b) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky nebo v inspekci, nebo

c) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.

(2) Úkolem inspekce je vyšetřovat trestný čin

a) příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky a

b) zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.

(3) Úkolem inspekce dále je u osob uvedených v odstavcích 1 a 2 provádět zkoušku spolehlivosti.

(4) Úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky. Inspekce navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti.

(5) Úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.“ V souvislosti s probíhající kauzou Vidkun, která hýbe nejen médii, ale především bezpečnostními složkami České republiky, Vás chci požádat o odpověď na následující otázky.

Pokud si správně vykládám ustanovení § 2 zákona o GIBS, který mj. jasně stanoví, že v kompetenci GIBS je vyhledávat, odhalovat, prověřovat a vyšetřovat trestné činy spáchané příslušníkem Policie České republiky, nemohu porozumět tomu, proč v probíhající tzv. kauze „Vidkun“ byla GIBS vyloučena z vyšetřování. V této souvislosti mohou vznikat důvodné pochybnosti o tom, zda bylo postupováno podle platných zákonů a nedošlo k pochybení v postupu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (dále jen „ÚOOZ“).

Platí tedy výše citované ustanovení zákona o GIBS? Pokud ano, jak je možné, že vyšetřuje někdo jiný, než právě GIBS, když jsou podezřelými ze spáchání trestného činu vysocí důstojníci Policie ČR? Kdo nařídil, aby tzv. kauzu „Vidkun“ vyšetřoval ÚOOZ? Má kontrolovat GIBS ÚOOZ nebo může ÚOOZ kontrolovat a dohlížet GIBS a případně ho i prověřovat a vyšetřovat? Nejedná se podle Vás o zpochybnění působnosti a kompetencí GIBS? Je postup ÚOOZ legitimní a legální? Myslíte si, že pokud měl ÚOOZ nějaké podezření ze spáchání trestného činu příslušníka Policie ČR, že měl celou věc předat příslušné inspekci? Vnímáte to jako problém? Pokud ano, jaké v této věci podniknete kroky?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE