Interpelace na předsedu vlády ve věci zrušení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

(www.psp.cz) Písemná interpelace první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jany Černochové na premiéra Andreje Babiše ve věci zrušení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás ve věci zrušení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“). Žádám Vás, abyste vyvrátil mé obavy, že bude agenda protidrogové politiky přesunuta pod Ministerstvo zdravotnictví a tím pádem dojde i k zrušení RVKPP, který je poradním a pracovním orgánem na Úřadu vlády ČR.

Podle mých informací se na konci jednání RVKPP uskutečněného dne 18. 6. 2019 členové Rady dozvěděli o záměru přesunout agendu protidrogové politiky pod Ministerstvo zdravotnictví. S tím měli členové hned na místě vyslovit ostrý nesouhlas.

Připomínám, že v minulosti se k tomuto kroku odborná veřejnost vyjadřovala negativně, zejména s ohledem na významná rizika a negativa s tím spojená. Myšlenka přesunu pod Ministerstvo zdravotnictví zde byla opakovaně, ale vždy se nakonec odborníci s úředníky shodli na tom, že je to nežádoucí. Naposledy byl tento přesun zastaven dokonce Vámi, a to v lednu 2018.

Pro funkční protidrogovou politiku pokládám zachování sídla RVKPP a její agendy na Úřadu vlády ČR jako stěžejní, jelikož se obávám destabilizace systému protidrogové politiky a sítě služeb. Česká republika je dlouhodobě na mezinárodní úrovni velmi dobře hodnocena za svou protidrogovou politiku, za její vyváženost, racionálnost, komplexnost, efektivnost, mezioborovost a zejména za její dobré výsledky. Na každém z těchto bodů se zásadním způsobem podílí právě činnost Sekretariátu RVKPP a Národního monitorovacího střediska s důležitou podmínkou nezávislosti na jednom konkrétním resortu a s podmínkou reálné integrace postojů a potřeb všech na drogové politice zainteresovaných resortů. Jsem přesvědčena, že dobrý stav české protidrogové politiky by bez tohoto integrujícího a komplexního postavení Sekretariátu RVKPP nebyl dále možný.

Mezi další argumenty patří jistě i skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví je jedním z nejméně stabilních rezortů, který dává na protidrogovou agendu minimální podporu, a tyto prostředky jsou navíc výlučně určeny na náklady související se zdravotní péčí. Zároveň odborníci hovoří o tom, že témata, která gesčně spadají pod Ministerstvo zdravotnictví, tedy alkohol a tabák, jsou dlouhodobě řešena i hodnocena z oblasti závislostí nejhůře.

Plánovaný přesun agendy a odboru protidrogové politiky na Ministerstvo zdravotnictví má i svá legislativní úskalí a překážky. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve svém § 28 stanovuje, že RVKPP zřizuje vláda, která rovněž jmenuje národního koordinátora pro protidrogovou politiku. Jelikož není stanoveno, že se tak děje na návrh konkrétního ministra, rozumí se, že se tak děje na návrh předsedy vlády a tudíž RVKPP patří do jeho kompetence, tedy logicky na Úřad vlády.

Dále pak dle mého názoru i názoru některých odborníků tzv. kompetenční zákon neumožňuje Ministerstvu zdravotnictví protidrogovou politiku ani koordinovat (díky její multidisciplinaritě a flagrantnímu přesahu přes několik ministerských resortů) ani financovat (adiktologické služby se nedílně skládají ze zdravotnické, nicméně i sociální a výchovné složky a jsou tedy také vícezdrojově financovány), protože např. nemůže poskytovat finanční prostředky na sociální služby poskytované ze zákona o sociálních službách. Významnou část dotací poskytovaných Úřadem vlády totiž tvoří dotace neziskovým i státním organizacím, které jsou registrovány jako sociální služby nebo vykonávají školskou prevenci rizikového chování. Tyto segmenty by již nebylo možné v budoucnu z úrovně přesunuté RVKPP financovat. Zrušení, chcete-li přesun, RVKPP z Úřadu vlády do gesce Ministerstva zdravotnictví zcela zásadně ohrozí celkovou organizaci protidrogové politiky v České republice.

Ráda bych se Vás v této souvislosti proto zeptala na následující dotazy:

  1. Můžete potvrdit, či vyvrátit mé obavy z přesunu protidrogové politiky z Úřadu vlády ČR do gesce Ministerstva zdravotnictví?
  2. Pokud má dojít k přesunu RVKPP, kdo o tom bude rozhodovat a nést odpovědnost?
  3. Je pravdou, že kroky k této centralizaci již nyní probíhají?
  4. Je pravdou, že je změna připravována přímo na jednání vlády bez jakéhokoli připomínkového řízení (pravděpodobně v rámci systemizace státní správy)?
  5. Souhlasíte, že tak zásadní změna v přístupu a řízení protidrogové politiky, by měla být projednána s relevantními ministerstvy, odbornými společnostmi, asociací krajů a dalšími subjekty, které jsou členy RVKPP?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE